Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 05/03/2015 (GMT+7)

12 LỜI NGUYỆN Của Đại Chúng Tu Tập Tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ PhápNamo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

==============================

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.NetNam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.NetNam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.Net

12 LỜI NGUYỆN
CỦA ĐẠI CHÚNG TU TẬP
TẠI ĐẠO TRÀNG TU VIỆN HỘ PHÁP

(Đọc Tụng Hằng Nửa Tháng Sau Thời Khóa Sám Hối)

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
1. Nguyện Thứ Nhất, Con nguyện không giết hại bất cứ một sinh vật nào, luôn từ tâm yêu thương mọi loài chúng sanh như thương yêu chính đứa con một của mình. Nguyện cho mọi loài cũng được như vậy.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
2. Nguyện Thứ Hai, Con nguyện không lấy cắp bất cứ những của vật không cho, thường quán xét mình mất của vật thật đau khổ, người khác cũng như vậy. Biết tôn trọng vật sở hữu của người và các loài khác. Nguyện cho chúng sanh cũng được như vậy.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
3. Nguyện Thứ Ba, Con nguyện không tà dâm, luôn giữ cho tinh thần được thanh khiết, và thân thể tiết dục. Nguyện cho chúng sanh cũng được như vậy.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
4. Nguyện Thứ Tư, Con nguyện không nói dối mà chỉ nói những lời chơn thật, nguyện cho các chúng sanh luôn thích nói lời chơn chất, ái ngữ, hòa hợp, và sự thật.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
5. Nguyện Thứ Năm, Con nguyện không tự mình uống các thứ rượu, hoặc dùng các chất thuốc kích thích hay chất ma túy, không bảo người khác, không cổ vũ họ uống rượu và dùng các chất ma tuý, ngăn ngừa sự tổn giảm tinh thần và trí tuệ, thân thể không bị bịnh tật, và giữ tinh thần được an định sáng suốt.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
6. Nguyện Thứ Sáu, Con nguyện không kiêu căng tự khen mình, không ngã mạn chê trách lên án người khác, luôn khiêm tốn, học rộng nghe nhiều, và cố gắng vượt qua những điểm yếu kém của bản thân. Nguyện cho mọi loài cũng được như vậy.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
7. Nguyện Thứ Bảy, Con nguyện không bao giờ chối bỏ và phỉ báng ba ngôi báu Phật Pháp Tăng đến hơi thở cuối cùng. Suốt đời luôn quí trọng tôn thờ và bảo vệ Chánh Pháp. Nguyện đời đời khi sanh ra gặp được Phật Pháp, hộ trì ngôi Tam Bảo hoằng Pháp lợi sanh. Nguyện cứu độ chúng sanh bị đoạ vào địa ngục đời đời, vì tội lỗi dùng thân, miệng, và ý của mình mạ lỵ ngôi Tam Bảo và phá hủy phép Tam Quy-Y.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
8. Nguyện Thứ Tám, Con nguyện đem thân tứ đại vô thường này dâng cúng cho ngôi Tam Bảo để phụng sự chúng sanh báo đền ơn Phật. Hóa độ mọi loài tránh ác làm lành, ưa thích tụng kinh, thính pháp, tọa thiền--niệm Phật được nhất tâm bất loạn, biết trước ngày giờ vãng sanh, giải thoát sanh tử luân hồi, chứng đắc quả vô sanh.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
9. Nguyện Thứ Chín, Con nguyện đời đời thường nhớ tưởng tôn kính đến ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, luôn thương tưởng hộ trì tất cả chúng sanh giữ tâm Bồ-đề kiên cố và có cuộc sống an vui hạnh phúc, và khi thân hoại mạng chung, nguyện cho họ được Đức Phật A-Di-Đà hiện đến đưa tay phóng quang tiếp dẫn, liền sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
10. Nguyện Thứ Mười, Con nguyện không si mê uổng phí thời giờ tu niệm để nói về những lỗi lầm của người khác, mà chỉ sống trầm tỉnh chững chạc, thấu cảm, và hiểu biết.  Tôn kính họ như một vị mật hạnh Bồ-Tát đang tu nghịch hạnh ngoài hiện tướng tà kiến, trong ẩn tâm Bồ-Tát.  Nguyện luôn trau giồi giới-định-huệ, phước trí trang nghiêm đầy đủ. Nguyện cho mọi loài thường quán xét lỗi mình, chân thật nhận lỗi của mình, và không bàn lỗi người khác.  Lỗi người tức lỗi mình vì ta và chúng sanh đồng một bản thể Đại bi.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
11. Nguyện Thứ Mười Một, Con nguyện không tham lam tích trữ tài sản vật chất hay tinh thần, sẵn lòng bố thí cho tất cả chúng sanh khi họ cần đến.  Nguyện cho mọi loài xả bỏ được tâm tham tiếc, bỏn sẻn, ích kỷ, và họ luôn rộng lòng bố thí trợ giúp lẫn nhau.  Nguyện thường nhớ nghĩ đến mạng sống là vô thường, của cải thì phù du, tu hạnh xả thí.  Lấy niềm vui của chúng sanh làm niềm vui của chính mình.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!
12. Nguyện Thứ Mười Hai, Con nguyện: không giận dữ và chỉ sống với hạnh nhẫn nhục, hỷ xả, bao dung, và lòng không bản ngã, nhường cái hậu cái tốt cho người, nhận cái bạc cái xấu về mình, thường tư duy lời Phật dạy một niệm tức giận hờn ghét nhau một chút ngày nay cũng thừa tạo thành cái oán kết thù hận khổ đau dữ dội ở đời tương lai và nhiều số kiếp về sau.  Nguyện cho tất cả chúng sanh thường giác tĩnh như vậy.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _(3L)_

======================================

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN - iTemple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.189.255
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: