Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
PHÒNG VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa

Namo Amida BuddhaPhòng Phật Pháp Vấn Đáp HoPhap.Net - 19/01/2010.

Hỏi rằng: Nước An Lạc, ở trong ba cõi, là do cõi nào nhiếp?

Đáp rằng: Như Thích Luận nói: (Như Tịnh Độ ấy chẳng phải do ba cõi nhiếp). Do cớ gì? Vì không có dục, nên chẳng phải do dục nhiếp. Vì sống trên đất, nên chẳng phải cõi Sắc nhiếp. Vì có hình sắc, nên chẳng phải cõi Vô Sắc nhiếp. Phật A Di Đà khi hành căn bổn đạo Bồ Tát, làm Tỳ Kheo tên gọi Pháp Tạng, theo nơi Phật Thế Tự Tại Vương thưa hỏi về hạnh thuộc Tịnh Độ của chư Phật, nào người trời thiện ác ra sao, nào cõi nước tịnh thô thế nào, trọn đều hiện ra cho thấy. Lúc ấy Bồ Tát Pháp Tạng ở ngay trước Phật, phát thệ rộng nguyện lớn, giữ lấy các cõi Phật. Rồi trong vô lượng A-tăng-kỳ kiếp, như lời phát nguyện, hành các Ba La Mật, đến mức vạn thiện viên mãn, thành đạo vô thượng. Như thế cõi An Lạc này là do nghiệp riêng của Pháp Tạng Bồ Tát mà có được, nên chẳng phải ba cõi vậy.


 Xem chi tiết 
Niệm Phật Tông Yếu -- Pháp Nhiên Thượng Nhân (Phần 1)

Nam Mô A-Di-Đà Phật cứu độ cho con!Ban Hoằng Pháp HoPhap.Net - 07/01/2010.

Từ khi Thượng-Nhân sáng-lập Tông Tịnh-Độ thì cơ hóa-độ thịnh-hành vô cùng.  Từ vua chúa, công-khanh cho đến hạng dân-giả đều qui-ngưỡng ngài.  Và hẳn nhiên cũng không thiếu kẻ ganh-ghét ngài.  Do lỗi lầm của đệ-tử, ngài bị vu-cáo và phải bị đi đày một thời-gian ngắn.  Nhưng ngài vẫn an-nhiên dạy đạo cho bất cứ ai đến tham vấn mà không hề phân biệt.  Cũng nhờ lần đi đày nầy mà nhiều người có dịp gặp ngài và được vãng-sanh.  Ngài vãng-sanh vào lúc giữa trưa ngày 25 tháng 2 năm 80 tuổi (1212).


 Xem chi tiết 
Niệm Phật Tông Yếu -- Pháp Nhiên Thượng Nhân (Phần 2)

Nguyện thấy Đức A-Di-Đà thị hiện tiếp dẫnBan Hoằng Pháp HoPhap.Net - 07/01/2010.

Tâm-yếu của tông Tịnh-Độ là ‘Bất luận là ai, hễ Niệm Phật đều vãng sinh’


 Xem chi tiết 
Niệm Phật Tông Yếu -- Pháp Nhiên Thượng Nhân (Phần 3)

Phật A-Di-Đà thị hiện tiếp dẫn chúng sinhBan Hoằng Pháp HoPhap.Net - 07/01/2010.

Có thể nói Pháp-Nhiên Thượng-Nhân là người đầu tiên chỉ rõ chân diện-mục của Tông Tịnh-Độ, vạch ra một đường sáng cho tất cả những ai muốn thực sự liễu thoát sinh tử trong một đời.  Điều đáng buồn là những lời vàng ngọc nầy chưa hề được giới-thiệu với người tu Tịnh-Độ ở Việt-Nam, dù rằng toàn bộ tác phẩm của ngài đã được thâu-nhập và Đại-Tạng-Kinh qua bao thế-kỷ.


 Xem chi tiết 
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ TátBan Hoằng Pháp HoPhap.Net - 21/12/2009.

Sư họ Châu, người Sơn Âm, từ nhỏ đã biết lấy việc niệm Phật thoát liễu sanh tử làm việc bổn phận. Năm 19 tuổi Sư xuất gia, tham học với Hòa thượng Trạm Nhiên ở Hiển Thánh, theo Hòa thượng Kim Túc Mật thọ giới. Túc Mật dạy Sư tham thoại đầu “Que phân khô”. Sau, Sư đến Bắc thiền ở Cô Tô tham vấn Lão hòa thượng Hán Nguyệt, thấy đạo tràng có người tỉnh ngộ, Sư bùi ngùi sanh hổ thẹn, từ đó dõng mãnh dụng công. Ngày nọ, đang ăn cơm, Sư ngẩng đầu thấy cửa sổ, hoát nhiên tỉnh ngộ.


 Xem chi tiết 
Phật Dạy: Tứ Vô Lượng Tâm trong Kinh Đại Bảo Tích

Ban Hoằng Pháp HoPhap.net - 13/12/2009.

Nếu đại Bồ Tát an trụ bốn vô lượng ba la mật ấy, phải biết chính là căn khí của pháp môn Bồ Tát tạng, lại là căn khí của chánh pháp Phật.

Đức Như Lai bảo Ngài Xá Lợi Phất, đức Phật Đại Uẩn vì Tinh Tấn Hành Thái Tử mà giảng rộng bốn vô lượng ấy rồi lại khai thị sáu ba la mật đa và các nhiếp pháp cho Thái Tử ấy tùy thuận tu học.


 Xem chi tiết 
Phật Dạy: Đàn Na Ba La Mật Đa trong Kinh Đại Bảo Tích

Ban Hoắng Pháp HoPhap.net - 13/12/2009.

Nầy Xá Lợi Phất!  Đại Bồ Tát trí huệ thành tựu sự bố thí ấy khéo có thể tu hành Bồ tát hạnh không có nghi lầm.

Đây gọi là Đàn na Ba la mật của đại Bồ Tát.  Nếu chư đại Bồ Tát vì Vô thượng Bồ đề mà tu hành Bồ Tát hạnh ấy, thì tất cả chúng ma ma dân thiên ma không thể nhiễu loạn được đại Bồ Tát ấy, cũng chẳng bị thua khuất vì các ngoại đạo hay thế luận”.


 Xem chi tiết 
Giữ Tâm Thanh Tịnh

Bồ Đề diệu hoaBan Hoằng Pháp HoPhap.net - 10/12/2009.

Có một vị nam cư sĩ mỗi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Phật. Một hôm, khi đem hoa đến điện Phật, chợt gặp thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra. Thiền sư Vô Đức hoan hỷ nói:


 Xem chi tiết 
Bồ Tát và Kẻ Ngoại Tình

Ban Hoằng Pháp -- HoPhap.NetBan Hoằng Pháp -- HoPhap.Org - 28/07/2009.

Ðêm khuya, trong một ngôi chùa nhỏ nọ có một con Người đối diện một vị Bồ Tát, Bồ Tát ngồi Người kia đứng...


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.166.212.152
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: