Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 22/04/2014 (GMT+7)

Nghi Lạy Tam Bảo -- HT Thích Trí Thủ biên soạn
NGHI LẠY TAM BẢO
Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ biên sọan (Hán văn)
Phật lịch 2518
Cư sĩ Hạnh Cơ chuyển dịch sang Việt ngữ
Phật lịch 2557 (2014)


PHẦN MỘT
KHAI KINH (tùy nghi)

PHẦN HAI
XƯỚNG LẠY

1. XƯỚNG:    Đối trước chư Phật cả ba đời,
Trong các thế giới khắp mười phương,
Con đem thân miệng ý thanh tịnh,
Kính lễ cùng khắp không bỏ sót;
Nhờ sức oai thần hạnh Phổ Hiền,
Hiện thân khắp trước các Như Lai,
Một thân lại hiện vô số thân,
Mỗi thân kính lễ vô số Phật.
Vô số Phật trong một vi trần,
Đều ngự giữa chúng hội Bồ-tát;
Cùng khắp pháp giới cũng như vậy,
Lòng tin chư Phật đều đầy đủ.
 
HÒA: Một lòng kính lạy Ba Ngôi Báu Phật Pháp Tăng thường trú trong khắp mười phương pháp giới, trải suốt ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. (1 lạy)

2. XƯỚNG: Chư Phật khắp mười phương,
 Đấng Đại Thánh Thế Tôn
 Thấy tột cùng thật tướng
 Vạn pháp ở thế gian,
Bậc Thầy của trời người.
Cho nên con hôm nay
Xin quay về nương tựa.

HÒA: Đệ tử chúng con qui y Phật, đấng phước đức trí tuệ vẹn tòan. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không qui y trời thần quỉ vật. (1 lạy)

3. XƯỚNG: Tất cả Pháp thường trú,
 Lời Phật dạy thanh tịnh,
 Có công năng chữa lành
 Các bệnh khổ thân tâm.
 Cho nên con hôm nay
 Xin quay về nương tựa.

HÒA: Đệ tử chúng con qui y Pháp, con đường xa lìa tham dục, đưa đến cuộc sống thanh tịnh. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không qui y ngọai đạo tà giáo. (1 lạy)

4. XƯỚNG: Chư vị Đại Bồ Tát
 Không an hưởng niết bàn
 Của bốn quả Thanh Văn,
 Mà phát tâm cứu độ
 Khắp chúng sinh đau khổ.
 Cho nên con hôm nay
 Xin quay về nương tựa.

HÒA: Đệ tử chúng con qui y Tăng, bậc tôn quí giữa mọi người. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không qui y tà sư bạn xấu. (1 lạy)

5. XƯỚNG: Thời Phật đang tại thế
 Chúng con còn trầm luân,
 Nay được sinh làm người
 Thì Phật đã diệt độ!
 Đáng thương cho chúng con
 Nghiệp dầy mà phước mỏng,
 Nên xin đem một niệm
Chí thành cầu sám hối.
    
HÒA: Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)

6. XƯỚNG: Đệ tử chúng con từ đời vô thỉ,
Xa rời chân tánh, trôi giạt sông mê,
Xuôi theo sinh tử để nổi chìm,
Đuổi bám sắc thanh mà đắm nhiễm;
Mười triền mười sử, chứa thành hữu lậu nghiệp nhân;
Sáu căn sáu trần, gây nên vô biên tội cấu;
Mê man bể khổ, lún mãi đường tà;
Chấp chặt ngã nhân, bỏ ngay làm quấy;
Bao đời nghiệp chướng, chồng chất lỗi lầm.
Ngưỡng mong trên Tam Bảo từ bi,
Chúng con tâm thành xin sám hối.

HÒA: Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)

7. XƯỚNG: Tội từ tâm khởi đem tâm sám,
 Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu,
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không.
Như thế thật là chân sám hối.

HÒA: Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)

8. XƯỚNG: Con nguyện tu hành đạo bồ đề,
 Dù sinh nơi nào cũng nhớ lại
 Thường được xuất gia tu tịnh giới,
 Không thiếu, không sót, không hủy phạm.

HÒA: Nay con phát nguyện thọ trì ba nhóm tịnh giới: Nhóm tịnh giới thứ nhất là “nhiếp luật nghi”; con nguyện từ nay cho đến vô tận đời vị lai: không làm các việc ác. (1 lạy)

9. XƯỚNG: Dùng tâm không chấp tướng “ngã”, không chấp tướng “nhân”, không chấp tướng “chúng sinh”, không chấp tướng “thọ mạng”, để tu tập tất cả pháp lành, chắc chắn thành tựu quả vị Bồ Đề Vô Thượng.

HÒA: Nay con phát nguyện thọ trì ba nhóm tịnh giới: Nhóm tịnh giới thứ hai là “nhiếp thiện pháp”; con nguyện từ nay cho đến vô tận đời vị lai: luôn tinh tấn làm các việc lành. (1 lạy)

10. XƯỚNG: Chúng sinh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp.
 Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch.
 Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học.
 Quả Phật không gì hơn, thệ nguyện được viên thành.

HÒA: Nay con phát nguyện thọ trì ba nhóm tịnh giới: Nhóm tịnh giới thứ Ba là “nhiêu ích hữu tình”; con nguyện từ nay cho đến vô tận đời vị lai: cứu độ tất cả chúng sinh. (1 lạy)

11. XƯỚNG: Tu tập các pháp lành mà bỏ mất tâm bồ đề, đó chính là ma nghiệp.

HÒA: Nay con phát tâm không vì tự cầu phước báo nhân thiên, Thanh-văn, Duyên-giác, cho đến các bậc Bồ-tát quyền thừa; chỉ y theo tối thượng thừa mà phát tâm bồ đề. Nguyện cùng chúng sinh trong khắp pháp giới, một thời đồng chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. (1 lạy)

12. XƯỚNG: Cúi đầu dưới đài sen,
 Qui y đấng Đại Giác,
 Mười hiệu chứng Bồ Đề,
 Một vầng trăng tròn đầy.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Thế Tôn với đầy đủ mười hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, và Phật. (1 lạy)

13. XƯỚNG: Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng,
 Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
 Đạo tràng của chúng con nơi đây
Giống như lưới ngọc trời Đế Thích,
Chư Phật mười phương đều ảnh hiện,
Thân con ảnh hiện trước chư Phật,
Cúi đầu thành tâm xin đảnh lễ.

HÒA: Một lòng kính lạy tất cả chư Phật và vô lượng Bồ Tát, Thánh, Hiền trong vô cùng thế giới khắp mười phương thuộc kiếp Trang-nghiêm đời quá khứ. (1 lạy)

14. XƯỚNG: Đại từ đại bi thương chúng sinh,
   Đại hỉ đại xả cứu muôn lòai,
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,
   Chúng con chí thành xin đảnh lễ.

HÒA: Một lòng kính lạy tất cả chư Phật và vô lượng Bồ Tát, Thánh, Hiền trong vô cùng thế giới khắp mười phương thuộc kiếp Hiền đời hiện tại. (1 lạy)

15. XƯỚNG: Xem thế giới như hư không,
 Như hoa sen không dính nước,
 Tâm thanh tịnh còn hơn thế,
 Kính lạy đức Vô Thượng Tôn.

HÒA: Một lòng kính lạy tất cả chư Phật và vô lượng Bồ Tát, Thánh, Hiền trong vô cùng thế giới khắp mười phương thuộc kiếp Tinh-tú đời vị lai. (1 lạy)

16. XƯỚNG: Phật dạy: Hạnh nhẫn nhục
Là pháp tu thứ nhất,
Pháp vô vi tột cùng.
Cho nên người xuất gia
Gây khổ não cho người,
Thì không gọi “sa môn”.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Tì Bà Thi. (1 lạy)

17. XƯỚNG: Ví như người mắt sáng,
   Tránh được đường hiểm nguy,
   Người có trí trên đời,
   Vĩnh viễn không làm ác.

HÒA:  Một lòng kính lạy đức Phật Thi Khí. (1 lạy)

18. XƯỚNG: Không ghét, không hủy báng,
   Thường hành trì giới luật,
Ăn uống nên biết đủ,
Lấy nhàn tịnh làm vui,
Tâm định tĩnh, tinh tấn,
Đó là lời Phật dạy.

HÒA:  Một lòng kính lạy đức Phật Tì Xá Phù. (1 lạy)

19. XƯỚNG: Như ong hút nhụy hoa,
   Chỉ lấy vị bay đi,
   Không làm mất sắc hương,
   Tì kheo vào làng xóm,
   Không bận tâm chuyện người:
   Nên làm, không nên làm.
   Chỉ xét việc mình làm:
   Chính đáng, không chính đáng.

HÒA:  Một lòng kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn. (1 lạy)

20. XƯỚNG: Tâm ý không buông lung,
   Siêng tu học Chánh Pháp,
   Trừ bỏ hết ái nhiễm,
   Tâm định là niết bàn.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. (1 lạy)

21. XƯỚNG: Không làm các điều ác,
   Siêng làm các điều lành,
   Giữ tâm ý thanh tịnh,
Đó là lời Phật dạy.

HÒA:  Một lòng kính lạy đức Phật Ca Diếp. (1 lạy)

22. XƯỚNG: Thân không làm điều ác,
Khéo giữ gìn lời nói,
   Giữ tâm ý thanh tịnh,
   Cả ba nghiệp trong sạch.
   Tu tập được như vậy,
   Đại Tiên trong lòai người.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (1 lạy)

23. XƯỚNG: Nơi thể tánh chân như,
 Pháp hữu vi không thật,
 Duyên sinh, nên như huyễn;
 Vô vi không sinh diệt,
 Cũng không phải thật pháp,
 Như hoa đốm hư không.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Tì Lô Giá Na, Pháp Thân thanh tịnh nhiệm mầu, cõi Thường-tịch-quang. (1 lạy)

24. XƯỚNG: Mặt Phật như trăng rằm,
 Như ánh sáng mặt trời,
 Chiếu soi khắp mười phương,
 Đủ từ bi hỉ xả.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Lô Giá Na, Báo Thân viên mãn, cõi Thật-báo trang-nghiêm. (1 lạy)

25. XƯỚNG: Tâm Phật khó nghĩ bàn,
 Trí và thân cũng vậy,
 Vì hóa độ chúng sinh,
 Rộng mở các phương tiện.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Hóa Thân vô số lượng, cõi Phương-tiện thánh-cư. (1 lạy)

26. XƯỚNG: Biết nhân, pháp vô ngã,
Phiền não, sở tri chướng
Thường thanh tịnh vô tướng,
Nên khởi tâm đại bi.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tùy lọai ứng thân hóa độ, cõi Phàm-thánh đồng-cư. (1 lạy)

27. XƯỚNG: Khắp trời đất không ai bằng Phật,
 Mười phương thế giới cũng không bằng,
 Tất cả hiện hữu trong thế gian,
 Tất cả đều không sánh bằng Phật.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đấng Thế Tôn đại từ bi, đầy đủ muôn công đức, đấng Giáo Chủ cõi Ta-bà, đang ngồi đạo tràng hóa độ chúng sinh. (1 lạy)

28. XƯỚNG: Trăm kiếp tu nhân đã tròn đầy,
 Quả ba a-tăng-kì đã mãn,
 Trở thành bậc Nhất Sinh Bổ Xứ,
 Hiện trú tại cung trời Đâu-suất.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Di Lặc, sẽ hạ sinh làm Giáo chủ pháp hội Long-hoa. (1 lạy)

29. XƯỚNG: Thân Phật thanh tịnh như lưu li,
 Mặt Phật sáng ngời như trăng rằm,
 Phật ở thế gian thường cứu khổ,
 Tâm Phật không đâu không từ bi.

HÒA: Một lòng kính lạy Đức Phật Dược Sư Lưu Li Quang, nơi thế giới Tịnh-lưu-li ở phương Đông, gia hộ chúng sinh tiêu trừ tai nạn, thọ mạng lâu dài. (1 lạy)

30. XƯỚNG: Không có gì gọi là niết bàn.
 Không hề có niết bàn Phật chứng,
 Cũng không có Phật chứng niết bàn.
 Xa lìa cả năng giác, sở giác,
 Dứt bặt hai ý niệm có, không.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đa Bảo Như Lai, thành Phật từ thời quá khứ xa xôi. (1 lạy)

31. XƯỚNG: Trong cảnh giới tĩnh lặng,
 Ý niệm “sinh” không còn,
 Không có gì dính bám,
Không đời này, đời sau.

HÒA:  Một lòng kính lạy đức Bảo Thắng Như Lai. (1 lạy)

32. XƯỚNG: Sắc thân Phật nhiệm mầu,
 Thế gian không sánh bằng,
 Không đủ lời xưng tán,
 Cho nên con đảnh lễ.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Diệu Sắc Thân Như Lai. (1 lạy)

33. XƯỚNG: Năm uẩn đều không, dứt nghiệp trần,
 Tùy duyên ứng hiện trăm ngàn thân.
 Trong mộng thấy mộng, chồng chất mộng,
 Ngòai thân không thân,  chính thật thân.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Quảng Bác Thân Như Lai. (1 lạy)

34. XƯỚNG: Sắc tướng màu hòang kim,
 Tròn đầy như trăng rằm,
 Bậc chí tôn ba cõi,
 Hàng phục mọi ma chướng,
 Trời người đều qui y.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Li Bố Úy Như Lai. (1 lạy)

35. XƯỚNG: Tín là mẹ công đức,
 Nuôi lớn các căn lành,
 Thóat khỏi dòng sinh tử,
 Chứng nhập đại niết bàn.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Cam Lồ Vương Như Lai. (1 lạy)

36. XƯỚNG: Cúi đầu kính lạy
 Đấng Đại Đạo Sư,
 Ở cõi Cực-lạc,
 Tiếp dẫn chúng sinh.
 Con nay nhất tâm
Phát nguyện vãng sinh.
Xin đức Từ Bi
Xót thương tiếp độ.

HÒA:  Một lòng kính lạy đức A Di Đà Như Lai. (1 lạy)

37. XƯỚNG: Phật A Di Đà thân sắc vàng,
Tướng tốt chói sáng không ai bằng,
Lông trắng giữa chặng mày mềm mại,
Uốn lượn dài hơn năm Tu-di,
Mắt xanh biếc trong ngần bốn biển.
Trong hào quang vô số Hóa Phật,
Hóa Bồ Tát cũng nhiều vô biên.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh,
Chín phẩm hoa sen lên bờ giải thoát.
Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

38. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

39. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

40. XƯỚNG: Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

41. XƯỚNG: Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

42. XƯỚNG: Đại nguyện thứ sáu: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có thiên nhãn thông, thấy suốt vô lượng Phật độ khắp mười phương.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

43. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bảy: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có thiên nhĩ thông, nghe được pháp âm của chư Phật khắp mười phương.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

44. XƯỚNG: Đại nguyện thứ tám: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có tha tâm thông, biết được tâm niệm của khắp cả chúng sinh.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

45. XƯỚNG: Đại nguyện thứ chín: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có thần túc thông, có thể đi đến khắp các Phật độ trong mười phương một cách vô ngại.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

46. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không còn khởi niệm tham ái đối với thân sau.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

47. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười một: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc thường xuyên sống trong chánh định, cho đến khi chứng quả tịch diệt.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

48. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười hai: Ánh sáng của Phật A Di Đà sáng soi vô lượng, chiếu khắp mười phương Phật độ không bị chướng ngại.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

49. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười ba: Thọ mạng của đức Phật A Di Đà dài lâu vô lượng, làm lợi ích cho chúng sinh vô tận.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

50. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười bốn: Chúng Thanh-văn ở cõi Cực-lạc nhiều vô số.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

51. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười lăm: Thọ mạng của chúng sinh ở cõi Cực-lạc, ngọai trừ nguyện lực riêng, đều dài lâu vô lượng.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

52. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười sáu: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không nghe một lời bất thiện.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

53. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười bảy: Chư Phật khắp mười phương đều xưng tán danh hiệu “A Di Đà”.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

54. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười tám: Tất cả chúng sinh trong mười phương, hết lòng tin tưởng, muốn vãng sinh về cõi Cực-lạc, chí thành niệm 10 niệm danh hiệu Phật A Di Đà, chắc chắn sẽ được vãng sinh.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

55. XƯỚNG: Đại nguyện thứ mười chín: Chúng sinh trong mười phương phát tâm bồ đề, tu các công đức, thành tâm phát nguyện vãng sinh về cõi Cực-lạc, đến phút lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng Thánh Chúng sẽ hiện ngay trước mặt để tiếp dẫn.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

56. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi: Chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, nghĩ nhớ đến Ngài, chí thành đem mọi công đức hồi hướng nguyện sinh về cõi Cực-lạc, chắc chắn sẽ được tọai nguyện.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

57. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi mốt: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều đầy đủ 32 tướng tốt.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

58. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi hai: Chư vị Bồ-tát ở khắp các quốc độ trong mười phương, sau khi sinh về cõi Cực-lạc, ngọai trừ có bản nguyện giáo hóa riêng, tất cả đều đạt đến địa vị “Nhất sinh bổ xứ”.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

59. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi ba: Chư Bồ-tát ở cõi Cực-lạc đều nương Phật lực, chỉ trong khoảng bữa ăn có thể đến cúng dường chư Phật ở các Phật độ trong khắp mười phương.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

60. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi bốn: Chư Bồ-tát ở cõi Cực-lạc, trong khi cúng dường chư Phật, muốn có bao nhiêu vật phẩm để cúng dường cũng đều có đầy đủ như ý.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

61. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi lăm: Chư vị Bồ-tát ở cõi Cực-lạc đều có khả năng diễn nói nhất thiết trí.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

62. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi sáu: Chư vị Bồ-tát ở cõi Cực-lạc đều có thân cứng chắc như kim cương, mạnh mẽ như thần Na La Diên.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

63. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi bảy: Tất cả chúng sinh và vạn vật ở cõi Cực-lạc đều nghiêm tịnh vi diệu, hình sắc đặc thù, dù người có thiên nhãn thông cũng không biết rõ ràng danh số.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

64. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi tám: Chư vị Bồ-tát cho đến những người chỉ có chút ít công đức ở cõi Cực-lạc đều có khả năng thấy biết sự cao rộng và sắc sáng vô lượng của cây đạo tràng.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

65. XƯỚNG: Đại nguyện thứ hai mươi chín: Chư vị Bồ-tát ở cõi Cực-lạc đều thọ trì phúng tụng kinh pháp mà được trí tuệ biện tài.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

66. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi: Chư vị Bồ-tát ở cõi Cực-lạc đều có trí tuệ biện tài vô hạn lượng.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

67. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi mốt: Đất đai ở cõi Cực-lạc trong sạch như gương, có thể soi thấy các Phật độ ở mười phương.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

68. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi hai: Vạn vật ở cõi Cực-lạc đều do vô lượng châu báu và trăm ngàn thứ mùi hương vi diệu làm thành, khiến cho người nghe mùi hương đều tu Phật hạnh.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

69. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi ba: Ánh sáng của đức Phật A Di Đà chiếu soi khắp các thế giới trong mười phương, các chúng sinh chạm được ánh sáng ấy đều cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng an lạc.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

70. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi bốn: Chúng sinh khắp thế giới mười phương nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà đều chứng được vô sinh pháp nhẫn và các pháp môn tổng trì sâu xa.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

71. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi lăm: Những người nữ trong mười phương thế giới, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà liền phát tâm bồ đề, thì sau khi mạng chung sẽ không trở lại thọ thân nữ nữa.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

72. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi sáu: Chư Bồ-tát ở mười phương thế giới, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, sau khi mạng chung sẽ luôn tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

73. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi bảy: Hàng trời người trong khắp mười phương thế giới, khi nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền vui mừng tin tưởng, kính lễ và tu tập hạnh Bồ-tát, thì sẽ được tất cả trời người kính trọng.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

74. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi tám: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc muốn có y phục, ẩm thực, thì liền có như ý.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

75. XƯỚNG: Đại nguyện thứ ba mươi chín: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều hưởng được niềm vui giống như các vị tì kheo đã hoàn toàn dứt trừ hết lậu hoặc.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

76. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi: Chư vị Bồ-tát ở cõi Cực-lạc, nếu muốn thấy vô lượng Phật độ nghiêm tịnh trong khắp mười phương, cứ nhìn vào cây báu thì liền thấy rõ ràng như thấy mặt mình trong gương.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

77. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi mốt: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, khi nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, thì được các căn đầy đủ, không bị khiếm khuyết, cho đến khi thành Phật.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

78. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi hai: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, khi nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền được an trú nơi chánh định thanh tịnh giải thoát, trong khoảng một niệm có thể cúng dường vô lượng chư Phật mà không bị mất chánh định.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

79. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi ba: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, khi nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, sau khi mạng chung sẽ được sinh vào gia đình tôn quí.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

80. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi bốn: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền hoan hỉ tu hạnh Bồ-tát, cội gốc công đức đầy đủ.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

81. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi lăm: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe được danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền được an trú trong định “phổ đẳng” (thường thấy chư Phật đồng hiện tiền), cho đến khi thành Phật.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

82. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi sáu: Chư vị Bồ-tát ở cõi Cực-lạc đều tùy nguyện mà nghe pháp một cách tự tại.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

83. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi bảy: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền tiến đến bậc bất thối chuyển.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

84. XƯỚNG: Đại nguyện thứ bốn mươi tám: Chư vị Bồ-tát ở các quốc độ trong các phương khác, nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà, liền chứng được đệ nhất, đệ nhị và đệ tam pháp nhẫn, cùng các pháp bất thối chuyển.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật A Di Đà đại từ đại bi. (1 lạy)

85. XƯỚNG: Nếu ai muốn biết rõ
 Chư Phật trong ba đời,
 Nên quán tánh pháp giới,
 Tất cả do tâm tạo.

HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. (1 lạy)

86. XƯỚNG: Mọi pháp hữu vi trong thế gian
 Như chiêm bao, huyễn hóa, bọt nước,
 Bóng trong gương, điện chớp, sương mai.
 Thời thời nên quán chiếu như thế.

HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. (1 lạy)

87. XƯỚNG: Phật là đấng phước trí tròn đầy
 Thấy rõ các pháp không tự tánh
 Hạt giống Phật tùy duyên hiện khởi
 Cho nên nói giáo pháp Nhất Thừa.

HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. (1 lạy)

88. XƯỚNG: Các pháp hữu vi là vô thường,
 Là các pháp có sinh có diệt,
 Khi sự sinh diệt đã tiêu trừ,
 Cảnh tịch diệt niết bàn hiện tiền.

HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Bát Niết Bàn. (1 lạy)

89. XƯỚNG: Pháp Phật thật cao sâu mầu nhiệm,
 Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp,
 Nay con được thấy, nghe, thọ trì,
 Nguyện hiểu rõ chân ý của Phật.

HÒA: Một lòng kính lạy Pháp Bảo khắp pháp giới, hiển bày đủ bốn khoa giáo lí hạnh quả, thể hiện qua mười hai phần giáo, gồm thâu trong ba tạng Kinh Luật Luận, thuộc cả đại thừa và tiểu thừa. (1 lạy)

90. XƯỚNG: Dung thông hai đế chân và tục,
 Dứt hai chướng phiền não, sở tri,
 Đọan trừ hai chấp ngã và pháp,
 Chứng nhập vào cảnh giới “bất nhị”.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. (1 lạy)

91. XƯỚNG: Trên lí lẽ chân thật,
 Một hạt bụi không dính,
 Trong phương tiện độ sinh,
 Không bỏ pháp môn nào.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. (1 lạy)

92. XƯỚNG: Thần lực Quán Thế Âm,
Không có gì sánh được,
Vô lượng kiếp huân tu ,
Cực trang nghiêm thanh tịnh.
Ngàn nơi tiếng kêu cầu,
Ngàn nơi Ngài ứng hiện.
Nơi biển khổ mênh mông,
Thường hiện thân cứu khổ.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 lạy)

93. XƯỚNG: Tánh hư không có thể tiêu vong,
 Tâm kiên cố không hề lay động.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. (1 lạy)

94. XƯỚNG: Chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề,
 Địa ngục chưa trống thề không thành Phật.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 lạy)

95. XƯỚNG: Siêng tu đại tinh tấn,
Đốt bỏ xác thân này,
Đem cúng dường Thế Tôn,
Cầu tuệ giác vô thượng.

HÒA:  Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Dược Vương. (1 lạy)

96. XƯỚNG: Thiện hữu tri thức
 Là nhân duyên lớn,
 Giúp cho hành giả
 Mau lìa sinh tử.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Dược Thượng. (1 lạy)

97. XƯỚNG: Đối thế nhân, xin khởi từ tâm.
Ngày đêm an trú nơi Chánh pháp.
Nguyện cho thế giới luôn an ổn,
Phước trí vô biên lợi quần sinh,
Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ,
Dứt hết khổ, về nơi viên tịch.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu. (1 lạy)

98. XƯỚNG: Hoa Tuệ-giác khắp chốn trang nghiêm.
Tùy trụ xứ thời thời an lạc.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. (1 lạy)

99. XƯỚNG: Cúi đầu qui y phép Tô-tất-đế,
 Thành tâm đảnh lễ đấng Thất Câu Chi,
 Con nay xưng tán đức Đại Chuẩn Đề,
 Xin nguyện từ bi thường gia hộ.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương. (1 lạy)

100.XƯỚNG: Kính lạy đức đại bi Quán Âm,
 Nguyện lực rộng sâu, thân tốt đẹp,
 Ngàn tay trang nghiêm khắp hộ trì,
 Ngàn mắt sáng ngời nhìn thế gian,
 Trong chân thật nói lời bí mật,
 Từ vô vi khởi tâm đại bi,
 Đáp ứng đầy đủ mọi kêu cầu,
 Gia hộ diệt trừ các tội chướng.

HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. (1 lạy)

101.XƯỚNG: Bồ-tát như vầng trăng trong mát,
 Dạo chơi trong không gian mênh mông,
 Chúng sinh sạch cấu tâm thanh tịnh,
 Tuệ giác vô thượng liền hiển bày.

HÒA: Một lòng kính lạy chư vị Đại Bồ Tát khắp pháp giới thanh tịnh rộng lớn như biển cả. (1 lạy)

102.XƯỚNG: Vạn hữu ở thế gian
 Như hoa đốm hư không,
 Không hề có sinh, diệt.
 Trong trí tuệ chân thật
 Không có hữu và vô.
 Với trí tuệ như thế
 Mà phát tâm đại bi.

HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Linh-sơn. (1 lạy)

103.XƯỚNG: Thần lực không lường,
 Mật hạnh khó suy,
 Uy dũng hơn trời rồng, phá tà hiển chánh,
Vâng phó chúc của Phật, hộ pháp an tăng.
 Ngưỡng mong khởi thần thông,
 Rủ lòng xin chứng giám.
 Kính lạy đức Bồ Tát Hộ Pháp Vi Đà cảm ứng khắp ba châu; Bồ Tát giám trai sứ giả Khẩn Na La; chư vị Thiện Thần bảo hộ giáo pháp và giới luật nơi các chốn già lam; tám bộ chúng trời rồng; cùng tất cả các vị thiện thần gần xa bổn tự.
 Cúi xin các ngài, không quên lời thề nguyện của chính mình, thương xót chốn phàm trần, phóng ánh sáng uy nghiêm thầm gia hộ, khiến cho những nơi chánh pháp đang lưu truyền, nội ngọai chướng đều tiêu trừ, chúng tăng hòa hợp, bạn ác ma mị vĩnh viễn tránh xa. Người người ngộ biển tánh Tì Lô, nơi nơi nhập hạnh nguyện Phổ Hiền. Cầu cho đàn na tín thí đều thấm nhuần lợi lạc.
     
HÒA: Một lòng kính lạy đức Bồ Tát Hộ Pháp Vi Đà. (1 lạy)

104.XƯỚNG: Kiều Phạm Ba Đề cúi đầu lạy
 Thánh Chúng thanh tịnh đại đức Tăng.
 Voi chúa đi rồi, voi con theo,
 Đèn trước tắt, đèn sau tiếp nối.

HÒA: Một lòng kính lạy liệt vị Pháp Sư qua các thời đại, từ xưa đến nay, từ Tây sang Đông, đã từng kết tập, phiên dịch, chú thích, giảng giải Ba Tạng giáo điển. (1 lạy)

105.XƯỚNG: Bồ đề vốn không cây,
 Gương sáng cũng không đài,
 Xưa nay không một vật,
 Chỗ nào dính bụi trần?

HÒA: Một lòng kính lạy liệt vị Tổ Sư trải qua các thời đại, từ Tây-trúc đến Việt-nam, đã từng du hóa khắp nơi để truyền giáo và khai sơn phạm vũ. (1 lạy)

106.XƯỚNG: Thân là cây bồ đề,
 Tâm như đài hương sáng,
 Nên thường xuyên lau chùi,
 Đừng để dính bụi trần.

HÒA: Một lòng kính lạy chư vị phàm thánh đại đức Tăng-già khắp ba đời mười phương. (1 lạy)

107.XƯỚNG: Phàm là người xuất gia,
 Lập chí thóat ba cõi,
 Thân tâm đều khác tục,
 Nối thạnh dòng giống Phật,
 Nhiếp phục mọi chướng ma,
 Báo đền bốn ơn nặng,
 Độ chúng sinh ba cõi.
 Nếu không được như thế,
 Chỉ là giả làm Tăng.

HÒA: Thay vì Bốn Ơn Nặng, kính lạy Ba Ngôi Báu thường trú trong mười phương. (1 lạy)

108.XƯỚNG: Công đức lạy Phật rất thù thắng.
 Bao nhiêu phước đức xin hồi hướng,
 Nguyện cho chúng sinh khắp pháp giới,
 Vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang.

HÒA: Thay vì ơn Chúng Sinh trong khắp pháp giới, kính lạy Ba Ngôi Báu thường trú trong mười phương. (1 lạy)

 
PHẦN BA
HỒI HƯỚNG (tùy nghi)

(Hoặc tụng theo nghi thức hồi hướng tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp bên dưới)

KINH BÁT NHÃ BA-LA-MẬT ĐA

 Khi Ngài Quán-Tự-Tại Bồ-tát thực hành Pháp thâm sâu Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. (1 tiếng chuông)
 “Này Ông Xá-Lợi-Phất!  Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc.  Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.”
                                       (1 tiếng chuông)
 “Này Ông Xá-Lợi-Phất! ‘Tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt.  Nên trong ‘chân không,’ không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.  Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.  Không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết.  Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.” (1 tiếng chuông)
 “Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa, tâm không ngăn ngại.  Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn.  Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa, được đạo quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.  Nên biết Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa là Đại-Thần Chú, là Đại-Minh Chú, là Vô-Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng chú, trừ sạch hết thảy mọi khổ đau, chân thật không hư.”
 Vì vậy, liền nói Chú Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa:
“Yết đế, yết đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha.”
(Lật Qua trang 104, tụng Chú Vãng Sanh)

(Bản Chữ Hán)
MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ĐA TÂM KINH
(1 tiếng chuông)
 Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la Mật-đa thời.  Chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách.
                                    (1 tiếng chuông).
 Xá-Lợi Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc.  Sắc tức thị không, không tức thị sắc.  Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
 Xá-Lợi Tử!  Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới.  Vô vô minh,
diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.  Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc.
 Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát đỏa, y Bát-nhã Ba-La Mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.  Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la Mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề (1 tiếng chuông).
 Cố tri Bát-nhã Ba-la Mật-đa, thị
đại-thần chú, thị đại-minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thế khổ, chơn thiệt bất hư.
                                      (1 tiếng chuông)
 Cố thuyết Bát-nhã Ba-la Mật-đa chú, tức thuyết chú viết: “Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha.”
                               (3 lần, 1 tiếng chuông)

BẠT NHẤT THẾ NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ-LA-NI
(1 tiếng chuông)
Nam-mô a-di-đa-bà-dạ,
 Đa-tha-dà-đa-dạ,
 Đa-địa-dạ-tha.
 A-di-rị-đô-bà-tỳ.
 A-di-rị-đá, Tất-đam-bà-tỳ.
 A-di-rị-đá, Tì-ca-lan-đế.
 A-di-rị-đá, Tì-ca-lan-đá.
 Già-di-nị, Già-già-na,
 Chỉ-đa-ca-lệ, Sa-bà-ha
     (3 lần, 1 tiếng chuông)

*  (Bài Phật Chú Tiêu Tai Cát Tường, Thất Phật Diệt Tội, và Dược Sư Quán Đảnh tùy nghi  trì tụng thay cho Chú Vãng Sanh sau Bát Nhã Tâm Kinh).

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
(1 tiếng chuông)


 Nẵng Mồ Tam Mãn Đá, Mẫu Đà Nẫm.  A Bát Ra Để, Hạ Đa Xá, Sa Nẵng Nẫm.  Đát Diệt Tha.  Án, Khư Khư, Khư Hê, Khư Hê, Hồng Hồng, Nhập Phạ Ra, Nhập Phạ Ra, Bát Ra Nhập Phạ Ra, Bát Ra Nhập Phạ Ra, Để Sắt Sá, Để Sắt Sá, Sắt Trí Rị, Sắt Trí Rị, Sa Phấn Tra, Sa Phấn Tra, Phiến Để Ca, Thất Rị Duệ Sa Phạ Ha.  (1 tiếng chuông)
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
(1 tiếng chuông)


 Ly Bà Ly Bà Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đà Ra Ni Đế, Ni Ha Ra Đế, Tỳ Lê Nễ Đế, Ma Ha Già Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Sa Bà Ha. (1 tiếng chuông)
DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

(1 tiếng chuông)
Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xã, lu lô tịch lưu ly, bác lặc bà, hát ra xà dã.  Đát tha yết đa da, a ra hắc đế.  Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.  Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.  (1 tiếng chuông)


TÁN PHẬT & NIỆM PHẬT
Qui-mạng lễ A-Di-Đà Phật, (1 tiếng chuông)
Ở Phương-tây Thế-giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin Đức Từ-Bi tiếp độ. (1 tiếng chuông).

* Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi tiếp-độ đạo-sư A-Di-Đà Phật                   
(1 tiếng chuông). (Có thể bắt đầu dùng ‘khánh’ và ‘mõ’ niệm Phật đi kinh hành, lúc đi nhiễu Phật nên đi theo chiều kim đồng hồ từ 3-7 vòng)
--- Nam-mô A-Di-Đà Phật……….
(Niệm càng nhiều càng tốt, dứt 1 tiếng chuông).


Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát  (3 lần, 1 tiếng chuông).
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát
   (3 lần, 1 tiếng chuông).
Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát
   (3 lần, 1 tiếng chuông).
Nam-mô Thanh-tịnh Đại-hải chúng    Bồ-tát (3 lần, 1 tiếng chuông).
(Xướng hát bài “Lạy Phật Con Xin Trở Về” thay cho bài Sám Hối, hoặc tụng bài “Sám Thập Phương,” hoặc tự chọn  tụng một trong các bài sám khác ở phần cuối quyển Nghi Thức này trong phần Phụ Lục
                                                                   trang 197).

(Tất cả quỳ ngay thẳng trang nghiêm cùng hát)

♪♪♪  LẠY PHẬT CON XIN TRỞ VỀ
                   (Phạm Mạnh Cương)
Lạy Phật Con Xin Sám Hối!
Con Đã Quay Về Đài Sen
Lạy Phật Con Xin Sám Hối!
Con Đã Thấm Nhuần Ánh Dương.
Con Đã Thấy Kiếp Chúng Sanh,
Khổ Đau Trong Muôn Lỗi Lầm.
Hòa Vơi Nước Mắt U Sầu.
Trọn Đời Sống Kiếp Thương Đau.
Cầu Xin Cho Con Ánh Sáng,
Ngời Soi Nơi Nơi Mê Mờ.
Trần Gian Vui Trong Ánh Đạo,
Cho Đời Người Bớt Sầu Đau.
( Nều có nhạc đệm thì nghỉ trong giây lát……
                                                 … và hát lại một lần nữa).

  ĐOẠN KẾT
Lạy Phật Con Xin Sám-Hối!
Con Đã Quay Về Đài Sen.
--- Lạy Phật Con Xin Sám Hối!
Con Đã Thấm Nhuần Ánh Dương
                  (2 câu cuối hát 3 lần & chấm dứt)

 SÁM THẬP PHƯƠNG (nghĩa)
(Tất cả đều chấp tay quỳ trang nghiêm)

Ba đời Mười-Phương Phật,
A-Di-Đà bậc nhứt (1 tiếng chuông).
Chín phẩm độ chúng sinh,
Uy-đức không cùng cực.
Đệ-tử nguyện qui-y,
Sám-hối ba nghiệp tội (1 tiếng chuông).
Phàm được bao phước thiện,
Chí tâm nguyện hồi-hướng.
Nguyện cùng người niệm Phật,
Cảm-ứng hiện theo thời,
Lâm-chung cảnh Tây-Phương,
Rõ ràng bày trước mặt.
Thấy nghe đều tinh tấn,
Đồng sanh nước Cực-Lạc
   (1 tiếng chuông).
Thấy Phật thoát sinh tử,
Như Phật độ hết thảy.
Đoạn vô biên phiền-não.
Tu vô-lượng pháp-môn.
Thệ-nguyện độ chúng-sinh,
Đều trọn thành Phật đạo.
   (gióng 2 tiếng chuông)

ĐẢNH LỄ & PHÁT NGUYỆN

Thân Phật thanh-tịnh tợ lưu-ly.
Trí Phật sáng ngời như trăng sáng.
Phật ở thế gian thường cứu khổ,
Tâm Phật không đâu không từ bi.

Đại-từ Đại-bi thương chúng sinh,
Đại-hỷ Đại-xả cứu muôn loài.
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,
Đệ-tử chúng con qui-y đảnh-lễ.
Nhất tâm đảnh-lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế giới, đại-từ đại-bi tiếp-dẫn đạo-sư A-Di-Đà Phật
(1 tiếng chuông).

Nhất tâm đảnh-lễ: (lập lại cho mỗi câu dưới)
1. Nam-mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, đệ-tử chúng con nguyện cùng pháp giới chúng sanh tội chướng hết thảy đều tiêu diệt (1 tiếng chuông, 1 lạy).
 2.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh thiện căn mỗi ngày một thêm lớn (1 tiếng chuông).
3.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh thân tâm thường an lạc thanh tịnh (1 tiếng chuông, 1 lạy).
4.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất tâm chánh niệm sớm thành tựu (1 tiếng chuông, 1 lạy).
5.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh niệm Phật Tam-Muội chứng hiện tiền (1 tiếng chuông, 1 lạy).
6.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhơn duyên Tịnh-Độ mau đầy đủ (1 tiếng chuông, 1 lạy).
7.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện đài sen chín phẩm được ghi tên (1 tiếng chuông).
8.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh thấy Phật A-Di-Đà xoa đầu thọ ký  (1 tiếng chuông, 1 lạy).
9.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh biết trước ngày giờ được vãng sanh (1 tiếng chuông, 1 lạy).
10.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (1 tiếng chuông, 1 lạy).
11.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh tu hành viên mãn Bồ Tát hạnh (1 tiếng chuông, 1 lạy).
12.   Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, đệ tử chúng con nguyện nguyện cùng pháp giới chúng sanh hóa độ hết thảy các chúng sanh (1 tiếng chuông, 1 lạy).


        *  Nhất tâm đảnh-lễ Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát  (1 tiếng chuông, 1 lạy).
        *  Nhất tâm đảnh-lễ Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát (1 tiếng chuông, 1 lạy).
        *  Nhất tâm đảnh-lễ Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát  (1 tiếng chuông, 1 lạy).
        *  Nhất tâm đảnh-lễ Nam-mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát  (1 tiếng chuông).
        *  Nhất tâm đảnh-lễ nam-mô Đại- Thừa Diệu-Pháp Liên-Hoa Kinh, Pháp Hoa Hải-hội chư Phật, chư Đại Bồ-tát, chư Hiền-Thánh Tăng (1 tiếng chuông).
        *   Đệ-tử chúng con hôm nay khắp vì gia đình quyến thuộc và pháp-giới chúng sanh, đảnh-lễ sám-hối qui-y Thập- Phương Thường Trụ Tam-Bảo.
     (1 tiếng chuông)

CÁT TƯỜNG NGUYỆN KỆ KINH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành.
Tất cả các thời thường an lành.
1.  Xin nguyện Từ-Bi thường gia hộ.
    (1 tiếng chuông)
2.  Xin nguyện Tam-Bảo thường gia hộ.
    (1 tiếng chuông)
3. Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.
    (1 tiếng chuông)
Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần, 1 chuông).

TÁN THÁN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
(Chủ lễ xướng/Đại Chúng Đồng xướng)

Tán lễ Tây Phương, (1 tiếng chuông) 
Cõi Cực Lạc thanh-lương.
Sen vàng chín phẩm ngát hương.
Cây báu bảy hàng,
Nhạc trời reo vang…
A-Di-Đà Phật,
Phóng ánh hào quang.
Hóa độ chúng sanh vô lượng đến bờ an vui.
Hiện tiền đệ tử xưng dương,
Nguyện sanh an-dưỡng.
Hiện tiền đại chúng ca dương,
Đồng sanh an-dưỡng.
(1 tiếng chuông)

LỜI CẢNH TỈNH SÁCH-TẤN
(chủ lễ xướng)

Đại chúng hãy lắng nghe, tư duy, và thức tỉnh lời Phật dạy rằng:

Một ngày trôi qua…
Mạng sống giảm dần…
Như cá thiếu nước,
Có vui sướng gì!!!???
Đại chúng ơi!  Hãy cần tinh tấn!
Như cứu lửa cháy trên đầu !!!
Hãy mau mau… thức tỉnh!
Lẽ sống chết vô-thường.   
Chớ để thân tâm này sớm tối buông lung phóng dật. (1 tiếng chuông)
Nam-mô Thường Tinh-Tấn Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần, 1 chuông).

HỒI HƯỚNG

Trì kinh công đức, hạnh nhiệm mầu,
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu,
Tất cả chúng sanh trong pháp giới,
Hướng về Phật Pháp tỏ Đạo mầu.
                                                   (1 tiếng chuông)
-Nguyện cho ba chướng tiêu tan,
Phiền não dứt sạch, tuệ căn sáng ngời,
Cầu cho con được đời đời,
Hành Bồ-Tát Đạo, cứu đời lầm than.
                                                   (1 tiếng chuông)
-Nguyện sanh Tây-Phương, cõi Lạc Bang
Chín phẩm hoa sen, nơi hóa sanh.
Hoa nở thấy Phật, quả viên thành,
Bồ-Tát bạn lành với chúng con.
                                     (1 tiếng chuông)
-Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng-sinh,
Đều trọn thành Phật-đạo.
                      (2 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN
(Tùy nghi thêm hoặc giảm theo tâm nguyện)

 Nam mô A-Di-Đà Phật phục nguyện:  Tam-Bảo chứng-minh, oai thần hộ niệm, Bồ-Tát, Thanh-Văn, Phạm-vương, Đế-thích, Tứ Thiên-vương, Chúng Thiên-long Bát-bộ, Hộ-Pháp, Thần-vương, tất cả thiện-thần (tại Tu Viện …), đồng thùy chứng giám.

Hôm nay đệ-tử………chúng con, vâng lời Phật dạy đọc tụng Đại-thừa kinh chú, niệm Phật, lễ Phật công-đức chỉ vì hồi hướng trang nghiêm Tịnh-độ.  Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam-đồ, nếu người nào hôm nay thấy nghe, đều phát lòng niệm Phật, đồng cầu sanh về thế giới Tây-Phương Cực- Lạc, đồng viên thành Phật-đạo.

 Nguyện cho Phật Pháp mỗi ngày tăng huy, Pháp-luân thường chuyển, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, Việt-Nam tự do sớm ngày thành tựu

 Duy nguyện nhờ oai Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh Tăng lực, đệ-tử…………..chúng con thân tâm thường an lạc, tứ đại điều hòa, bệnh tật tiêu trừ.  Đạo tâm kiên cố, đạo hạnh tinh chuyên, nội ma bất khởi, ngoại chướng vô xâm, sở nguyện tùy tâm cát-tường như ý.  Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não sở tri chướng, vô minh trần lao, vi tế tội hoặc, đều được tiêu diệt, sớm thành Đạo quả.

 Đệ tử phát nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra gặp được Phật Pháp, chánh tín xuất gia, tuổi thơ vào đạo, sáu căn thông lợi, ba nghiệp thuần hòa, không nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, không gặp tám nạn, không thiếu bốn duyên, Bát-nhã trí đắc hiện tiền, Bồ-đề tâm không thối chuyển. 

Lại nguyện, đời đời sanh ra hộ trì ba ngôi Tam-Bảo, kiến dựng Đạo-tràng khắp nơi khắp xứ, phá lưới mê lớp lớp trùng trùng, hàng phục chúng ma, thiệu long Tam-Bảo, thừa hành Phật-sự Mười Phương Chư Phật không biết mỏi mệt, tu học hết thảy các Pháp môn đều được thông đạt, rộng tu phước huệ, rộng độ chúng sanh đồng thành Phật đạo.

 Con nguyện kỳ siêu cho Cửu-huyền Thất-tổ, tứ thân phụ mẫu, thí chủ đàn na, sư trưởng bạn hiền, oán đối cựu thù đều được nhờ ân đức Tam-Bảo đồng được siêu thoát. 

 Cầu nguyện Tu Viện …… tiền hậu công đức, quy-y ký tự, quá cố chư hương linh liệt vị.  Tu Viện Hộ Pháp nội ngoại khuôn viên mê linh khô cốt, thổ mộc tà tinh, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, oan hồn uổng tử, chư linh liệt vị.

Cùng nguyện Thế giới đương thời, tiền hậu chiến tranh, thiên tai bão lụt, động đất sóng thần, chiến sĩ trận vong, nam phụ lão ấu, thủy lục không hành, hà sa nam nữ, vô tự âm linh cô hồn.

Cầu cho Đồng-bào Việt Nam tỵ nạn ly hương biệt xứ, bất tri danh tánh, bất tường địa phương, tử nạn hải trung, hải tặc, phiêu trầm thất lạc, tán mạng chung thân, ôn hoàn yểu thệ, tự vận tự ải, trúng than trúng dược, chư nhơn bất hạnh đương thời, trục thai phá noãn, sản nạn chi lưu, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, huyệt sào tảo thương, sa lạc bất tường, vong biên thất ký, thất tích mộ phần, trung trung đẳng đẳng chư hương linh liệt vị, đều nhờ Phật lực, đến ngay Đạo-tràng, nghe kinh thính Pháp, phát tâm Bồ-đề, quy-y Tam-Bảo, sớm thức tỉnh lẽ sinh diệt vô thường, cầu siêu sanh về cõi Tịnh-độ.  Chúng con ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi thương xót chúng con và chúng sanh chứng minh nhiếp thọ.

Phổ nguyện, âm siêu, dương thới, pháp-giới chúng sanh, hữu tình cùng vô-tình đồng thành ….(nhịp dồi nhiều tiếng mõ)…Phật……đạo.   

       * Đại chúng đồng thanh hòa:
             Nam-Mô A-Di-Đà Phật.
                                        (gióng 2 tiếng chuông)

HỘ PHÁP KỆ KINH

Các trời A-tu-la (1 tiếng chuông)
Và Dược-xoa vân vân…
Ai đến nghe Phật-pháp,
Tất cả hãy hết lòng,
Hộ trì Phật-pháp ấy,
Làm cho thường còn mãi,
Bằng cách thường tinh-tấn,
Thực hành lời Phật dạy.
Những người có đức tin,
Đến đây nghe Phật-pháp,
Hoặc ở trên mặt đất,
Hoặc ở trong không-gian,
Với thế-giới loài người,
Hãy thường hành từ-tâm.
Bản thân thì ngày đêm
Sống đúng với Phật-pháp
Nguyện cầu mọi thế-giới,
Luôn luôn thường an ổn.
Bằng cách phước và trí,
Đều đem làm lợi người.
Để bao nhiêu vọng nghiệp,
Đều được tiêu tan cả.
Siêu thoát mọi khổ đau,
Đi về Đại Niết-bàn.
Hãy xoa khắp thân-thể,
Bằng hương thơm giữ giới.
Lại mặc cho cơ-thể,
Bằng y-phục thiền-định.
Rồi trang điểm tất cả,
Bằng hương thơm tuệ giác,
Thì bất cứ ở đâu,
Cũng thường được an lạc.
                                       (gióng 1 tiếng chuông)
Nam-mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát (gióng 2 tiếng chuông)

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ
Nam-mô Phật-Đà
Nam-mô Đạt-Mạ
Nam-mô Tăng-Già
Nam-mô Thất Lỵ, Ma Ha Để Tỷ Gia, Đát Nể Giã Tha, Ba Lỵ Phú Lầu Na Giá Lỵ, Tam Mạn Đà, Đạt Xá Ny, Ma Ha Tỳ Ha Ra Già Đế, Tam Mạn Đà, Tỳ Ny Già Đế, Ma Ha Ca Rị Giã, Ba Nể Ba Ra, Ba Nể Tát Rị Phạ Lặt Tha, Tam Mạn Đà, Tu Bác Lê Đế, Phú Lệ Na, A Rị Na, Đạt Mạ Đế, Ma Ha Tỳ Cổ Tất Đế, Ma Ha Di Lặc Đế, Lâu Phã Tăng Kỳ Đế, Hê Đế Tỷ, Tăng Kỳ Hê Đế, Tam Mạn Đà, A Tha A Nậu, Đà La Ni.
           (gióng 1 tiếng chuông)
 Nam-mô Tam-châu cảm-ứng Hộ Pháp Vi-Đà Tôn Thiên Bồ-Tát
            (3 lần, 1 tiếng chuông)

BÀI KỆ XƯNG TÁN ĐỨC HỘ PHÁP

Vi-Đà Thiên Tướng
Bồ-Tát hóa thân.
Ủng hộ Phật-Pháp thệ hoằng thâm
Bảo xử chấn ma quân,
Công-đức nan luân,
Kỳ đảo phó quần tâm.
Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
                          (3 lần, 2 tiếng chuông)

Hoa Nghiêm Pháp Giới

Con xin tỏ lòng thành kính Đức Phật, bậc Đại A-la-hán, bậc Giác Ngộ Tối Thắng.
Xin cầu nguyện cho sự thành tựu… 
Xin cầu nguyện cho sự thành tựu…
Và xin được sự thành tựu tối thắng
của Đức Thế Tôn.
Nguyện cho các chúng sanh
thường được an vui.
Hãy cho được sự an vui!
Đừng làm khổ cho nhau.
Hãy cho được sự sống lâu!
Đừng bệnh tật.
Hãy cho được sự thành tựu đầy đủ!
Hãy giữ mình cho được an vui.

TAM QUI-Y

* Tự Qui-y Phật, xin nguyện chúng-sinh
   Thể theo Đạo cả, phát lòng vô-thượng.
  (gióng 1 tiếng chuông, 1 lạy)
* Tự qui-y Pháp, xin nguyện chúng sinh
   Thấu rõ Kinh tạng, trí tuệ như biển.
  (gióng 1 tiếng chuông, 1 lạy)
* Tự qui-y Tăng, xin nguyện chúng sinh,
   Thống lý Đại-chúng, hết thảy không ngại.
  (1 tiếng chuông, 1 lạy)

Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận, thệ nguyện đọan.
Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học.
Phật-đạo vô-thượng, thệ nguyện thành.
Hòa… Nam… Thánh… Chúng...
(4 tiếng chuông)

-------Hoàn Mãn Khóa Lễ-------

Theo về Tu Viện diệt sầu tan.  Follow me to Ho Phap Monastery, you will be happy.

         Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

==============================

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Đại Hùng Bảo Điện iTemple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: