Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 16/03/2014 (GMT+7)

Bài Tụng Lễ Phật Nhập Niết Bàn - Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Phật Nhập Niết Bàn
Vía Phật Nhập Diệt -- www.HoPhap.Net

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

E-Temple: www.HoPhap.Net

BÀI TỤNG LỄ PHẬT NHẬP DIỆT
               Sa môn Thích Tuệ Uy cẩn soạn

Đệ tử hôm nay cúi đầu đảnh lễ
                                (1 tiếng chuông) 
Đức Phật Thế-Tôn vào cảnh Niết-Bàn
Chúng con hổ hẹn thường tự nghĩ  rằng:
“Lúc Phật ra đời, con đang trầm luân.
Nay con sinh ra, Phật đã diệt độ.
Sám-hối thân con nhiều nghiệp chướng, 
Ngày nay mới thấy thân tướng Như-Lai.”

                                 (1 tiếng chuông) 
Đức Phật nhiều kiếp đã tu khổ hạnh,
Vì lợi ích chúng sanh và chúng con,
Hóa độ cho đến viên thành quả Phật
Ban cho thuốc pháp thứ thuốc vô-thượng,
Y-sư trị bịnh là đại y-vương.
Dùng tám phạm-âm vi diệu diễn thuyết,
Chúng sanh nghe rồi liền khỏi khổ đau.
Thường phóng hào quang đại-bi năm sắc,
Soi chiếu chúng con liền được giải thoát.
Hôm nay lại sao vội nhập Niết-Bàn?
Chúng-sanh tội khổ biết nương về đâu?
Khổ thay! Chúng con như đứa trẻ nhỏ,
Mất mẹ chẳng bao lâu ắt phải chết!
Dầu biết Thế-Tôn thị hiện phương tiện,
Chúng con không thể không có buồn đau!
Thuở xưa Đức Thế-Tôn vì chúng con
Bỏ đầu, thí thân, đóng đinh nhiều kiếp
Ơn Phật cao sâu không sao bày tỏ.
Than ôi! Nghẹn ngào chẳng thể nói hết.
Ngưỡng mong Thế-Tôn giũ lòng chứng giám. (1 tiếng chuông) 
Con lễ Thế-Tôn vô tận thời gian.
Mạng sống thừa này chẳng được bao lâu
Nguyện tu phạm hạnh, chấp trì giới cấm.
Giới luật làm đầu nghiêm hộ uy nghi.
Kiến dựng Ðạo-tràng hoằng pháp khắp nơi,
Phá trừ lưới nghi hàng phục ma chúng.
Xiển dương Chánh Pháp không biết mỏi mệt.
Nguyện cho ánh sáng bảo-tháp Xá-lợi,
Chiếu đến chúng con khiến khỏi sanh tử,
Hộ trì chúng sanh tiến tu thành Phật. 
                            (1 tiếng chuông)

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
                                (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát
                                 (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát
                                 (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Hộ-Pháp Chư Thiên Bồ-Tát
                                 (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Niết-Bàn Hội-thượng Phật Bồ-Tát      
                                  (3 lần, 1 tiếng chuông)

Trích đoạn: Daily Buddhist Bible - Kinh Nhật Tụng, Khuông Việt Quốc Sư Publisher tái bản lần thứ 3 năm 2006, trang 227. 

chutieugomo

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

BÀI TỤNG KỆ CHIÊM BÁI XÁ LỢI

Trước Xá Lợi ân lành cao cả (1 tiếng chuông) 
Trên Bảo Đài rạng tỏa linh vân 
Đèn hoa tinh khiết hương trầm 
Đê đầu chiêm bái Pháp thân Cha lành. 
Đức Thích Tôn viên thành Phật quả 
Bốn lăm năm hoằng hóa đạo mầu 
Nắng mưa sương gió giãi dầu 
Từ bi quảng đại sá chi dặm trình. 
Thương ba cõi hữu tình khổ nạn 
Ngàn năm sau còn cảm hồng ân 
Nghiêm Tôn Thượng Sĩ xuất trần 
Hoằng dương Chánh Pháp diệu âm thường còn. 
Xét huyễn thể hơi mòn sức kiệt 
Lẽ hoại thành sinh diệt tự nhiên 
Đạo vàng tương tục giáo truyền 
Thánh nhân bốn quả nhân thiên đã nhiều. 
Bậc hữu học giới điều nghiêm cẩn 
Hàng tại gia sung mãn tín tâm 
Ngàn sau dòng Pháp chuyển luân 
Tam Bảo trụ thế viên âm bảo tồn. 
Vườn Ta-La Từ Tôn viên tịch (1 tiếng chuông) 
Ngọc Xá Lợi di tích thế gian 
Bảy đoạn xương lớn rõ ràng 
Xương trán, răng nhọn, thêm phần xương vai. 
Lửa tam muội hỏa đài tự cháy 
Không hoại tan quả thấy nhiệm mầu 
Uy linh Xá Lợi đủ màu 
Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường. 
Chừng năm (5) cân lớn bằng hạt đậu 
Ánh chiếu ngời huỳnh ngọc kim cương 
Cỡ hai đồng dạng lạ thường 
Lớn bằng hạt thóc ước chừng sáu (6) cân. 
Pha lê sắc trong ngần tôn quý
Dẫu đem so bảy báu nào bằng
Cỡ ba hột cải trắng ngần
Tựa như ngọc điệp năm (5) cân đong lường.
Kể từ đó bốn phương Pháp hội
Tháp bảo đăng khắp cõi Diêm Phù
Thánh tích tôn trí bốn châu
Chư thiên nhân loại ngưỡng cầu cung nghinh.
Cõi Phạm Đế nghiêm mình sùng bái
Chúa Long cung quỳ lạy dâng hương
Trân châu mã não thiết đường
Kim ngân châu báu diệu trần hà sa.
Ánh đạo cả bảo tòa bất diệt
Đèn vô dư mật độ chiếu soi
Công Vua A-Dục rạng ngời (1 tiếng chuông)
Hằng muôn tôn tháp vạn đời di lưu.
Ngọc Xá lợi nhiệm mầu pháp tánh
Xương Phật Đà hiển thánh uy linh
Xót thương khổ hải hữu tình
Hóa thuyền cứu độ chúng sanh quay về.
Gieo hạt giống Bồ-đề ưu việt
Quả mai sau thanh khiết trần tâm
Tuệ tri thấy rõ mê lầm
Ba đào sóng lặng tham sân xả lìa.
Hương tịnh giới Ta-Bà nghi ngút
Trầm tín tu thơm ngát mười phương.
Chúng con chiêm bái cúng dường (1 tiếng chuông)
Trăng sao phạm hạnh tứ vương chứng hầu.
Thờ Xá Lợi ngưỡng cầu công đức
Xin vô ngôn chân thực hiến bày
Pháp-thân Từ Phụ Như-Lai
Hộ trì đệ tử đủ đầy phúc duyên.
(1 tiếng chuông)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần, 1 tiếng chuông)

Trích đoạn: Daily Buddhist Bible - Kinh Nhật Tụng, Khuông Việt Quốc Sư Publisher tái bản lần thứ 3 năm 2006, trang 238. 

E-Temple: www.HoPhap.Net

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

 để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc
Đại Hùng Bảo Điện iTemple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: