Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 22/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 11/08/2011 (GMT+7)

60 Video clips Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Các Hình Ảnh Video Đã Ghi Lại Thật Cảm Động và Trang Nghiêm Tang Lễ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Little Saigon, Nam California

Ban Tang Lễ sẽ tiếp tục cập nhật Các Video clip Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo tại Nam California do Ban Phim Ảnh & Tư Liệu ghi nhanh tại Tang Lễ để cúng dường Giác Linh Hòa Thượng và Môn Đồ Pháp Quyến -- Mến mời Pháp hữu trở lại theo dõi các hình Video tang lễ được cập nhật sớm nhất.

Namo Buddhaya - E-Temple: HoPhap.Net - Offering the flowers

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng 

THÍCH HẠNH ĐẠO

Giác Linh Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Thị hạ Uẩn, hiệu THÍCH HẠNH ĐẠO, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 7 năm 2011, (nhằm ngày 28 tháng Sáu năm Tân Mão), tại Chùa Phổ Đà, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, thế thọ 80, hạ lạp 60.

KÍNH BÁI 

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

Hoa Khai Kiến Phật -- A-Di-Đà Phật


TỊCH DIỆT VI LẠC

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc

01/.  Tang Lễ (p.60) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

02/.  Tang Lễ (p.59) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

 03/.  Tang Lễ (p.58) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

04/.  Tang Lễ (p.57) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

05/.  Tang Lễ (p.56) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

06/.  Tang Lễ (p.55) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

07/.  Tang Lễ (p.54) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

08/.  Tang Lễ (p.53) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

09/.  Tang Lễ (p.52) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

10/.  Tang Lễ (p.51) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

11/.  Tang Lễ (p.50) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

12/.  Tang Lễ (p.49) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

13/.  Tang Lễ (p.48) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

14/.  Tang Lễ (p.47) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

15/.  Tang Lễ (p.46) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

16/.  Tang Lễ (p.45) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

17/.  Tang Lễ (p.44) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

18/.  Tang Lễ (p.43) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

19/.  Tang Lễ (p.42) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

20/.  Tang Lễ (p.41) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

21/.  Tang Lễ (p.40) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

22/.  Tang Lễ (p.39) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

23/.  Tang Lễ (p.38) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

24/.  Tang Lễ (p.37) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

25/.  Tang Lễ (p.36) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

26/.  Tang Lễ (p.35) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

27/.  Tang Lễ (p.34) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

28/.  Tang Lễ (p.33) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net (Tu Viện Hộ Pháp Tri Tán phúng Điếu Cúng Dường)

       Tang Lễ (p.33b) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

29/.  Tang Lễ (p.32) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

30/.  Tang Lễ (p.31) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

31/.  Tang Lễ (p.30) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

32/.  Tang Lễ (p.29) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

33/.  Tang Lễ (p.28) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

34/.  Tang Lễ (p.27) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 6, 2011 – HoPhap.Net

35/.  Tang Lễ (p.26) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 5, 2011 – HoPhap.Net

36/.  Tang Lễ (p.25) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 5, 2011 – HoPhap.Net

Còn tiếp ...

37/.  Tang Lễ (p.24) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 5, 2011 – HoPhap.Net

38/.  Tang Lễ (p.23) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 5, 2011 – HoPhap.Net

39/.  Tang Lễ (p.22) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 5, 2011 – HoPhap.Net

40/.  Tang Lễ (p.21) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 5, 2011 – HoPhap.Net

41/.  Tang Lễ (p.20) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 5, 2011 – HoPhap.Net

42/.  Tang Lễ (p.19) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 4, 2011 – HoPhap.Net

43/.  Tang Lễ (p.18) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 4, 2011 – HoPhap.Net

44/.  Tang Lễ (p.17) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 4, 2011 – HoPhap.Net

45/.  Tang Lễ (p.16) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 4, 2011 – HoPhap.Net

46/.  Tang Lễ (p.15) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 3, 2011 – HoPhap.Net

47/.  Tang Lễ (p.14) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 3, 2011 – HoPhap.Net

48/.  Tang Lễ (p.13) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 3, 2011 – HoPhap.Net

49/.  Tang Lễ (p.12) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 3, 2011 – HoPhap.Net

50/.  Tang Lễ (p.11) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

51/.  Tang Lễ (p.10) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

52/.  Tang Lễ (p.09) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

53/.  Tang Lễ (p.08) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

54/.  Tang Lễ (p.07) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

55/.  Tang Lễ (p.06) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

56/.  Tang Lễ (p.05) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

57/.  Tang Lễ (p.04) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

58/.  Tang Lễ (p.03) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

59/.  Tang Lễ (p.02) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

60/.  Tang Lễ (p.01) Giác linh Trưởng Lão H.T. Thích Hạnh Đạo Aug 2, 2011 – HoPhap.Net

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

================
In Buddha We Trust
================
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com

Interesting Resources: Những Websites  thú vị khác của Tu Viện:
Check out our blog and follow us on Twitter

01/  http://www.hophap.net/
02/  http://twitter.com/tuvienhophapusa
03/  http://blog.hophap.com/
04/  http://picasaweb.google.com/pphatphap
05/  http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
06/  http://tuvienhophapusa.wordpress.com/
07/  http://friendfeed.com/thichtueuy
08/  http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA
09/  http://podcast.hophap.com/about/
10/  http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

*  *  *  *  *

Nghĩa Trang Quân Đội Trên Không Gian E-Cermetry @ www.HoPhap.net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.108.85
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: