Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > LỜI PHẬT DẠY
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 22/11/2011 (GMT+7)

Phật Thuyết Kinh Da Kỳ - Việt Dịch: TK Thích Chánh Lạc

Nam mô  Thích Ca Mâu Ni Phật - HoPhap.Net - In Buddha We Trust
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật - HoPhap.Net - In Buddha We Trust

Phật thuyết
KINH DA KỲ

Tống cư sĩ Tự Cừ Kinh Thanh Hán dịch

Tỳ kheo Thích Chánh Lạc Việt dịch

Hòa thượng Thích Trí Nghiêm Khảo đính

Tôi nghe Pháp như vầy:

Một thuở Đức Phật ở nước Ba Nại. Trong nước ấy có người Bà la môn nhà giàu to, họ tên là Da Kỳ. Ông vốn là người phụng thờ 96 thứ ngoại đạo để cầu phước lành. Nghe người ta nói thờ Phật được giàu sang, sống lâu và yên ổn, qua khỏi biển khổ sanh tử, hưởng phước quả lâu dài, chẳng đọa trong ba đường ác đạo, chẳng còn khổ nhọc nữa. Da Kỳ tự nghĩ rằng ta nay nên nới bỏ ngoại đạo, phải phụng thờ Phật.

Nhân đấy đi đến chỗ Phật, đem đầu mặt chấm sát đất, vì Phật làm lễ, quì thẳng lưng thưa Phật rằng:

Bạch Đức Thế Tôn! Tôi xưa kia ngu si, không hiểu biết gì, nay trộm nghe Phật đạo rộng lớn đại từ cứu khắp; Phật là Đấng cao cả trên trời dưới trời trong người, mọi loài đều được yên ổn. Tôi nay muốn nới bỏ cái đạo mà tôi đã phụng thờ xưa kia, qui mạng về Phật. Xin Phật dủ lòng thương xót. Tôi sẽ thọ lời chỉ dạy của Phật.

Phật dạy: Nếu như lời nay vừa nói, thật là rất hay. Vậy tự nghĩ lại cho chín chắn kỹ lưỡng. Kẻ mà bỏ ác làm lành lo gì chẳng được yên ổn.

Da Kỳ thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Nay đem chỗ phụng thờ của tôi vì chẳng phải chơn chánh, qui mạng về Phật, dủ lòng thương xót tôi trừ bỏ hạnh uế trược, thọ lời quyết ngôn thanh tịnh của Phật.

Phật dạy: Nếu đã suy xét kỹ thế ấy là hay lắm.

Da Kỳ liền đến trước Phật lãnh thọ 5 giới:

1.- Chẳng sát sanh

2.- Chẳng trộm cắp

3.- Chẳng tà dâm

4.- Chẳng hai lưỡi, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ

5.- Chẳng uống rượu.

Và 3 pháp tự qui y rồi, đứng dậy đi vòng quanh Phật ba vòng. Rồi trì trai 7 ngày mà lui về nhà.

Từ đấy về sau, nhân lúc đi đến nước ngoài, thấy người sát sanh săn bắn, trộm cắp của cải kẻ khác, Da Kỳ muốn làm theo họ. Thấy người nữ sắc đẹp, tâm ý tham ái. Thấy người nói phải quấy, muốn luận bàn với họ. Và thấy người ta uống rượu say loạn, Kỳ cũng muốn cùng họ say sưa. Tâm ý chẳng yên định, nên lại muốn ăn năn, tự nghĩ rằng: Ta chẳng thể nào phụng sự được cái thứ Phật pháp như thế này, quyết định phải trả lại 5 giới cho ông ấy!

Tức tốc đi đến chỗ Phật, cúi đầu thưa Phật rằng: Tôi lúc trước có lãnh thọ 5 giới nơi Phật, nhiều điều cấm ngăn thiệt hại cho tôi, tôi chẳng được theo ý muốn của tôi. Nay tự suy nghĩ muốn bãi bỏ, chẳng thể phụng thờ Phật pháp được nữa. Vì Phật pháp tôn trọng cao thượng quá, chẳng phải điều sở năng tôi phụng thờ được, chừng có nên hoàn 5 giới này lại chăng? Nơi ý của Phật chừng có nên vậy chăng? - Phật lặng thinh chẳng nói rằng gì - Lời nói trong miệng chưa dứt, liền có Quỉ Thần tự nhiên cầm lẻ sắt đập lên đầu Da kỳ vỡ thương. Lại có Quỉ Thần cổi áo quần hắn ra. Lại có Quỉ thần cầm móc sắt móc kéo lưỡi trong miệng hắn ra. Có Quỉ thần dâm nữ dùng dao cứa nam căn. Có Quỉ thần rót nước đồng lỏng vào miệng hắn. Trước sau hai bên đều có các Quỉ Thần tranh nhau đến mổ xẻ thịt nơi thân hắn. Như vậy Da Kỳ trợn mắt quát thét quay quắt, mặt mày xanh lét như màu đất bùn. Lửa tự nhiên đốt cháy nơi thân. Cầu sống chẳng được, mà cầu chết cũng chẳng được. Các Quỉ Thần hành động quá cấp bách.

Phật thấy xảy việc như thế nghĩ mà thương xót, nhân hỏi Da Kỳ rằng: Ngươi nay vì sao mà bị phải như thế? Da Kỳ cứng miệng chẳng thể trả lời được, chỉ tự đưa tay lên ra dấu cầu Phật thương cứu mà thôi.

Phật liền phóng oai thần, các Quỉ Thần kia đều sợ hãi bỏ chạy hết. Da Kỳ bèn được tỉnh lại, liền đứng dậy cúi đầu trước Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Trong tâm của con có 5 thằng giặc ấy, nó lôi kéo con vào trong tội ác, nên mới thốt ra lời ác xấu, nay phải chịu tội kia; tự sở hành của con trái bỏ lời Phật dạy. Nguyện xin Phật thương xót cho con tội nghiệp!

Phật dạy: Bởi vì tự hành vi nơi tâm khẩu của ngươi nên phải vậy, chớ sao lại đổ lỗi cho ai?

Da Kỳ thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ ngày nay trở đi, con xin nguyện cải quá tự tâm, phụng trì năm giới. Mỗi năm ăn 3 tháng trai; mỗi tháng 6 ngày chay lạt; mai chiều đèn hương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thân khẩu ý chẳng dám tái phạm!

Phật dạy: Quả thật được như thế là rất hay lắm. Chính tự mắt mình đã xem thấy, tự thân mình đương đầu ra hứng chịu, tự tác tự đắc. Làm lành được lành. Tâm nghĩ chẳng lành bị quả chẳng lành… Phật ấy là Thầy trong Pháp; dạy người bỏ ác làm thiện, về sau được độ thoát hẳn. Với chư Thiên và nhân dân: Những kẻ ngu si đều dạy cho trí huệ, chẳng còn khổ nhọc nữa. Đã biết đổi ác ra thiện, từ nay trở đi chớ nên nghe theo tâm ý ngu si mà hành vi nữa, vì nó là cội gốc dắt người đến tội lỗi.

Phật nói kinh nầy rồi, tâm ý Da Kỳ mở tỏ, liền được đạo Tu Đà Hoàn, vui mừng mà lui.

Da Kỳ về nhà dạy bảo người nhà cả lớn nhỏ đều đi đến chỗ Phật lãnh thọ 5 giới, năm 3 tháng chay, tháng 6 ngày trai.

Da Kỳ từ giã gia đình đi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa theo Phật làm Sa môn, rồi được đạo A La Hán.

Source: ChuaPhapVan.CA

---------------------------------------

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Phone: (626) 453-0109

Nghe Thuyết Pháp & Tâm lý Phật giáo - Xã hội, Tin tức Phật sự Thế Giới và Hoa Kỳ hằng tuần trên Đài Truyền Hình Global TV 57.8 (www.TruyenHinhTheGioi.Com)

Mỗi Saturday từ 5:00 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện

Xem phim ảnh Phật sự & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Phòng Học Lời Phật Dạy - E-Temple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.167.216.239
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: