Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > BUDDHIST STUDIES
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 22/07/2009 (GMT+7)

Công đức của sự phóng sanh - The merits of releasing live creatures

Phóng sanh công đức

Nhất: Trường thọ
1. Sống lâu
1. Longevity
 
Nhị: Từ Bi Tâm tự nhiên sanh khởi
2. Lòng từ bi tự nhiên sanh khởi
2. Loving kindness and compassion naturally develop
 
Tam: Thiện thần vi hữu
3. Các vị thiện thần làm bạn hữu
3. The good devas are our friends
 
Tứ: Sở hữu động vật thể nhận vi thân nhi hoan hỷ
4. Sẽ được các loài động vật hoan hỷ thể nhận là thân thuộc
4. The living creatures happily consider us as their relatives
 
Ngũ: Vô lượng công đức
5. Công đức vô lượng
5. Innumerable merits
 
Lục: Chúng nhân cung kỉnh
6. Mọi người đều cung kính
6. Respected by everybody
 
Thất: Vô bệnh vô vi hại
7. Không bệnh và không bị hại
7. No illness and no harm
 
Bát: Khoái lạc vĩnh hạnh phúc
8. Vui vẻ và luôn hạnh phúc
8. Pleasure and happiness forever
 
Cửu: Sanh sanh thế thế kỉnh tín Phật Đà sở hạnh
9. Đời đời kiếp kiếp tin kính hạnh nguyện của chư Phật
9. Believe and respect the Buddha’s accomplishment in every life
 
Thập: Bất ly Tam Bảo
10. Không xa rời Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng
10. Not detached from the Triple Gem – Buddha, Dhamma, Sangha
 
Thập nhất: Chung hoạch vô thượng Bồ Đề chi quả
11. Cuối cùng đạt quả vô thượng Bồ Đề
11. Finally attain full enlightenment
 
Thập nhị: Sư phụ thiện tri thức trường cửu trụ thế
12. Được cùng Thầy và bạn lành sống lâu trong đời
12. To live together with teachers and good friends for long
 
Thập tam: Vãng sanh Tịnh Độ
13. Vãng sanh Tịnh Độ
13. Be reborn in Pure Land
 
Địa Tạng Thập Luận Kinh
Ten Essays Earth Sutra
Phóng sanh tựu thị cứu mạng
Phóng sanh tức là cứu được mạng sống cho người hay vật
Releasing live creatures is saving life
 
Phóng sanh tựu thị hoàn trái
Phóng sanh tức là trả được oan trái
Releasing live creatures is compensating the negative karmas
 
Phóng sanh tựu thị cứu cấp
Phóng sanh tức là được sự cứu khổ cứu nạn nhanh chóng
Releasing live creatures is quickly rescuing from danger
 
Phóng sanh tựu thị từ bi
Phóng sanh tức là có lòng từ bi
Releasing live creatures is showing loving kindness and compassion
 
Phóng sanh tựu thị giác ngộ
Phóng sanh tức là giác ngộ
Releasing live creatures is enlightenment
 
Phóng sanh tựu thị thực tiễn
Phóng sanh tức là hành động thực tiễn
Releasing live creatures is a genuine act
 
Phóng sanh tựu thị tích cực
Phóng sanh tức là hành động tích cực
Releasing live creatures is a proactive act
 
Phóng sanh tựu thị phương tiện
Phóng sanh tức là việc làm phương tiện
Releasing live creatures is the means to attain full enlightenment
 
Phóng sanh tựu thị cải mạng
Phóng sanh tức là chuyển đổi được vận mạng
Releasing live creatures is changing one’s destiny
 
Phóng sanh tựu thị giải oan
Phóng sanh tức là giải trừ được sự oan kết
Releasing live creatures is paying off the debts from previous lives
 
Phóng sanh tựu thị tiêu tai
Phóng sanh tức là được tiêu trừ tai ách
Releasing live creatures is exterminating misfortune
 
Phóng sanh tựu thị trị bệnh
Phóng sanh tức là trị lành được các bệnh tật
Releasing live creatures is healing one’s diseases
 
Phóng sanh tựu thị cứu thân
Phóng sanh tức là cứu giúp được thân thuộc
Releasing live creatures is helping one’s relatives
 
Phóng sanh tựu thị diên thọ
Phóng sanh tức là được sống lâu vui vẻ
Releasing live creatures is living a long happy life
 
Phóng sanh tựu thị phước thiện
Phóng sanh tức là được phước báo an lành
Releasing live creatures is a positive act leading to happiness
 
Phóng sanh năng trợ sanh Tây
Phóng sanh có thể giúp cho được vãng sanh về cõi Tây phương
Releasing live creatures helps in being reborn in Pure Land

Trích Tự Phóng Sanh Thủ Sách
Extract from Releasing of Living Creatures Book
 

Hoằng Nhất Đại Sư: “Tiên vấn chư quân:
Ngài Đại Sư Hoằng Nhất hỏi: “Trước hết xin hỏi quý vị:
Great Master Hong Yi: “First of all, I would like to ask:
 
Nhất, dục diên thọ phủ?
Thứ nhất, quý vị có ước muốn được sống lâu vui vẻ không?
1. Are you willing to live a long happy life?
 
Nhị, dục dũ bệnh phủ?
Thứ nhì, quý vị có ước muốn được qua khỏi bệnh tật không?
2. Are you willing to recover from diseases?
 
Tam, dục miễn nạn phủ?
Thứ ba, quý vị có ước muốn giảm bớt được tai nạn không?
3. Are you willing to be free from misfortune?
 
Tứ, dục đắc tử phủ?
Thứ tư, quý vị có ước muốn được sinh con cái không?
4. Are you willing to have offspring?
 
Thảng nguyện giả, kim hữu nhất tối giản tiện dị hành chi pháp phụng cáo, tức thị phóng sanh dã.
 
Giả sử quý vị có nguyện ước được như vậy, giờ đây tôi cho quý vị biết có một pháp rất đơn giản và dễ dàng, đó là phóng sanh.
 
If you are willing so, there is a very simple and easy way, this is releasing live creatures.
 
Phật Đà vi Đại Y Vương, phóng sanh niệm Phật trị tuyệt chứng.  Dĩ Pháp vi lạc, sanh mạng tức hỷ yến.
 
Đức Phật là một vị Đại Y Vương, phóng sanh và niệm Phật trị dứt được các chứng bệnh.  Lấy Pháp làm vui, mạng sống được vui vẻ.
 
Buddha is a Great Expert in Medicine, releasing live creatures and reciting Buddha’s Name can heal thoroughly the diseases.  Enjoy the Dhamma, live a happy life.
 
Nhược Phật tử, dĩ Từ Tâm cố, hành phóng sanh nghiệp. 

Phạm Võng Kinh

Nếu người Phật tử có lòng Từ thì nên lấ́y việc phóng sanh làm sự nghiệp.

If a Buddhist practitioner has loving kindness, one should practise releasing live creatures as one’s achievement.

                                                                                                                    Net Sutra

Khuyến quân cần phóng sanh, chung cửu đắc trường thọ, nhược phát Bồ Đề Tâm, đại nạn thiên tu cứu.

Khuyên quý vị siêng phóng sanh, cuối cùng sẽ được sống lâu, bằng như phát Tâm Bồ Đề, thì được tai qua nạn khỏi.

Di Lặc Bồ Tát

Please practise releasing of live creatures, to live a long life, and if performed with a Bodhi Heart, one could be saved from misfortune.

Maitreya Bodhisattva

Khước tức nhân tâm chứng Phật Tâm, chuyển kiếp trược thành Tịnh Độ, thuật mạc ư phóng sanh.

Bỏ được tâm phàm để chứng Tâm Phật, chuyển được kiếp nhơ uế thành Tịnh Độ, phải chăng đều do nhờ pháp phóng sanh?

   Vạn Ích Đại Sư

Renouncing human heart to attain Buddha Heart, changing Saba into Pure Land, is it thanks to releasing live creatures?

Great Master Wan Yi

Giới sát niệm Phật kiêm phóng sanh, quyết định Tây Phương thượng phẩm hội.

Giữ giới không sát sanh, niệm Phật và phóng sanh, nhất định sẽ sanh về Tây Phương thượng phẩm thượng sanh.

Phật Ấn Thiền Sư

If one follows the precept not to kill, recites Buddha’s name, and release live creatures, one definitely will be reborn in Pure Land.

Zen Master Fuo Yin

Phóng sanh thời, vật mạng nhất khởi quy y, nhất khởi sám hối, nhất khởi niệm Phật, kích phát Bồ Đề chủng tử Từ Bi Tâm.  Quả năng khắc phục nhất thiết khốn nạn phóng sanh, diệc thị hành nhẫn nhục.
 
Khi phóng sanh, các con vật đều được quy y, đều được sám hối, đều được niệm Phật, sẽ gieo được hột giống Bồ Đề và lòng Từ Bi.  Làm việc phóng sanh thì kết quả có thể khắc phục được những hoạn nạn khốn khổ, điều này cũng là tu hạnh nhẫn nhục.

                                          Trích Tự Phóng Sanh Thủ Sách
 
Once being released, the live creatures have the opportunity to take refuge in the Triple Gem, to practise repentance, to recite Buddha’s name, hence will be germinated with the seeds of Bodhi Heart, loving kindness and compassion.  Practising releasing of live creatures, painful misfortune could be overcome, this also means practising endurance.

Tâm Quang

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát


 

Buddhist Studies Room E-Temple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.91.58
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: