Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 28/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > DÂNG SỚ CẦU AN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 01/08/2009 (GMT+7)

Phát Đại Nguyện Khiến Bạt Trừ Nghiệp Quả

Chánh Điện Tu Viện Hộ Pháp

Phát Đại Nguyện Khiến Bạt Trừ Nghiệp Quả

Nhất tâm đảnh lễ Nam-mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn đệ tử con … nguyện cùng chúng sanh trong Pháp-giới sám hối những lỗi lầm gây tạo từ thân nghiệp này, ngày nay giác ngộ, thành tâm phát nguyện dùng thân mạng vô thường này dâng cúng lên Mười-phương Tam-Bảo, để phụng sự chúng sanh báo đền ơn chư Phật. (1 lạy/xá)

Nhất tâm đảnh lễ Nam-mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn đệ tử con … nguyện cùng chúng sanh trong Pháp-giới sám hối những lỗi lầm gây tạo từ khẩu nghiệp này, ngày nay giác ngộ, thành tâm phát nguyện thường dùng lưỡi miệng này xưng tụng kinh điển Đại-thừa, và tán thán những người thọ trì kinh điển Đại-thừa, không nhìn lỗi của người, chỉ nhìn lại lỗi của chính mình để tiến tu Đạo-nghiệp. (1 lạy/xá)

Nhất tâm đảnh lễ Nam-mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn đệ tử con … nguyện cùng chúng sanh trong Pháp-giới sám hối hối những lỗi lầm gây tạo từ ý nghiệp này,  ngày nay giác ngộ, thành tâm phát nguyện thu nhiếp ý căn, nhất tâm niệm Phật, khi đi đứng lúc ngồi nằm, biết trước ngày giờ vãng sanh, và vãng sanh trong ngày Đức Phật A-Di-Đà giáng sinh. (1 lạy/xá)

Lại nguyện thân này con đang có bệnh …(ung thư, bướu não…) con xin phát nguyện gánh chịu thay cho tất cả các chúng sanh trong Pháp-giới đang có bệnh khổ như con, xin cho họ được sự an vui, được sự sống lâu, đừng bệnh tật, và xin hãy cho họ được sự thành tựu đầy đủ như sự thành tựu của đức Phật Thế-Tôn.  (1 lạy/xá)

Lại nguyện, những cơn bệnh về thân hay cơn bệnh về tâm mà con đã chứng thấy của những thân bằng quyến thuộc của con hay mọi chúng sanh khác, con xin tha thiết khẩn cầu chư Phật Mười-phương từ bi thương xót họ mà phóng ánh quang minh Vân-tịnh-chiếu làm cho họ lành bệnh, xin hãy ban cho họ thọ mạng của Đức Phật cho chúng sanh và chúng con.  (1 lạy/xá)

(Phật có một quang minh, tên là Vân-tịnh-chiếu, quang ấy do tích tập, vô lượng thiện căn sanh, bởi từ thuở  xa xưa, thấy có những chúng sanh, mắc nhiều bịnh đau khổ, ta sanh long thương xót, cấp cho các y dược, làm cho họ lành bệnh, do bởi nhân duyên ấy, mà được quang minh này…)  Kinh Đại Bảo Tích Q. 2, Tr. 457
 
Lại nguyện thân này chết rồi không mong giải thoát, mà mong nếu sanh trong loài quỷ thần thì làm vị thiện thần có năng lực lớn hộ trì chánh pháp, làm vị thiện thần cứu giúp hết thảy thống khổ, không cầu cơm áo mà tự nhiên ấm no.  (1 lạy/xá)

Lại nguyện thân này chết rồi không mong giải thoát, mà mong nếu sanh trong loài súc sanh thì thường ở núi sâu, ăn cỏ uống nước, không chi làm khổ, ra khỏi núi là mang lại điềm lành, không bị trói nhốt.  (1 lạy/xá)

Lại nguyện thân này chết rồi không mong giải thoát, mà mong nếu sanh trong loài ngạ quỉ thì thân tâm an lạc, không có mọi thứ bức não, giáo hoá đồng loại, làm cho ai cũng hối lỗi mà phát Bồ-đề tâm.  (1 lạy/xá)

Lại nguyện thân này chết rồi không mong giải thoát, mà mong nếu sanh trong loài địa ngục thì tự nhớ đời trước của mình, giáo hoá đồng loại, làm cho ai cũng hối lỗi mà phát Bồ-đề tâm.  (1 lạy/xá)

Đệ tử chúng con nguyện luôn luôn tự nhớ được Bồ-đề tâm của mình, làm cho Bồ-đề tâm ấy liên tục, không gián đoạn.  Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Đại-Địa Bồ-Tát và hết thảy Thánh-Hiền, đem tâm từ bi (thương xót chúng con và chúng sanh) mà chứng minh cho chúng con. (1 lạy/xá)

(Kinh Lương Hoàng Sám, Trang 344 – 345)

Con tự nghĩ lại câu: “Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ”  Ngày nay con làm được thân người, được nghe Pháp Bảo vi diệu mà muôn ức kiếp khó gặp, lại được quy-y Tam-Bảo, tức là con đã có đầy đủ tất cả của báu, vì con đã có Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo nơi con, và không có gì trong thế gian này kể cả thân mạng quý hơn Tam-Bảo.  Vậy mà, xưa nay mê lầm bỏ quên vật quý báu Tam Bảo lại quý tiếc thân mạng, tài sản vật chất, hay tủi than nghèo hèn, khóc hận, .v.v…  Thật đáng hổ thẹn.  Ngày nay giác ngộ, không còn than khổ, than nghèo, tự mình, thường nhớ nghĩ đến đã có Tam-Bảo Phật Pháp Tăng, không dám tự khi mình nữa, và bắt đầu tự thắp đuốc Chánh Pháp lên mà đi!

Nam-Mô Dược Sư Phật tác đại chứng minh và nhiếp thọ.

 California, Viết xong rạng sáng 1:39 AM Ngày Mùng Một Tháng 7 Năm Đinh Hợi, 2007

Thượng Toạ Phương Trượng Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại tâm thành cẩn soạn thương tặng cho đệ tử Đức Thảo, Trần Cẩm Thạch, và chư vị hữu duyên đến Tu Viện Hộ Pháp Trên Không

 


 

Phòng Dâng Sớ Cầu An E-Temple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.151.24
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: