Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


2011 part 1 Tang Lễ Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn March 17 - 20
(85)


2011 part 2 Tang Lễ Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn March 17 - 20
(97)


2011 part 3 Tang Lễ Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn March 17 - 20
(99)


2011 part 4 Tang Lễ Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn March 17 - 20
(100)


2011 part 5 Tang Lễ Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn March 17 - 20
(98)


2011 part 6 Tang Lễ Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn March 17 - 20
(70)


Tang Lễ Nhập Kim Quan Giác Linh Trưởng Lão HT Thích Trí Chơn March 17 2011
(18)


Vui mừng thay Đạo Tràng Chùa Vạn Thiện vừa mở cửa hoằng Pháp tại Moreno Valley - Cali
(37)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81