Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


California Ngày 16-18.07.2011 Tang Lễ của Cố HT. Thích Chí Năng - Photo by anh Bảo Châu
(102)


California Ngày 16-18.07.2011 Tang Lễ của Cố HT. Thích Chí Năng - Photo by Đức Diệu Lạc
(180)


California Ngày 16-17.07.2011 Tang Lễ của Cố HT. Thích Chí Năng - Photo by Đức Diệu Lạc
(124)


2011 July 21 - Hòa Thượng Từ Nhãn Quang Lâm Viếng Thăm và Thiền Trà Tại Tu Viện Hộ Pháp
(132)


Lễ Giỗ Cố H.T. Thích Thiện Thanh Lần Thứ 16 Tại Chùa Phật Tổ Long Beach 2011 July 21
(94)


Tu Viện Hộ Pháp Cung Đón Khách Tăng Đã Quang Lâm Thăm viếng April 2010 - July 2011
(91)


California 18.07.2011 Tang Lễ của Cố HT. Thích Chí Năng - Photo by Đức Diệu Tường
(140)


California 17.07.2011 Tang Lễ của Cố HT. Thích Chí Năng - Photo by Đức Diệu Tường
(187)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81