Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Hình Ảnh Cúng Dường Trai Tăng Trước Khi Mãn Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế June 2013 - North Hills - California
(137)


Hình Ảnh Cúng Dường và Hộ Trì Chư Tăng Tu Học Mùa Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế June 2013 - North Hills - California
(212)


Hình Ảnh Hòa Hợp Tu Vui Thay - Ngày An Cư Kết Hạ của Đại Tăng tại Phật Học Viện Quốc Tế June 2013 - North Hills - California
(162)


Hình Ảnh Đại Tăng Bố Tát Tụng Giới Trong Ngày An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2013 - North Hills - California
(92)


Hình Ảnh Nhóm Bác Sĩ Thích-Ca Đến Khám Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Tăng Ni tại Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế 2013 - Nam California
(90)


California Hình Ảnh (1) Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn 1963-2013 Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín Đồ Vị Pháp Vong Thân
(105)


California Hình Ảnh (2) Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn 1963-2013 Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín Đồ Vị Pháp Vong Thân
(130)


California Hình Ảnh (3) Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn 1963-2013 Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín Đồ Vị Pháp Vong Thân
(92)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81