Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 22/5/2018


(1) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Lễ Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức Lần 52
(92)


(2) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Các Phật tử Cúng Dường Trai Tăng
(188)


(3) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Chụp Hình Chung Lưu Niệm
(72)


(4) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Thuyết Giảng và Thảo Luận
(97)


(1) Hình Ảnh Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 do Chủ Trương của Giáo Hội PGVNTN-Hoa Kỳ - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Điều Hợp Buổi Lễ - Nhà Quàn Feek Funeral Home Miền Nam California
(104)


(2) Hình Ảnh Trang Nghiêm Đầy Tình Người trong Pháp Hội Địa Tạng Lần 3 Năm 2014 - Cung Thỉnh TT Thích Tuệ Uy Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nguyên Cứu Kế Hoặch Niệm Hương Chứng Minh Khai Đàn Chuẩn Tế Siêu Độ
(138)


(1) Hình Ảnh Trang Nghiêm Khai Lễ Cúng Dường Vu Lan Bồn Báo Hiếu và Lễ Mừng Đệ Thập Chu Niên Tu Viện Hộ Pháp tại El Monte - Los Angeles
(126)


(2) Hình Ảnh Trang Nghiêm Cúng Dường Đại Lễ Vu Lan Bồn tại Tu Viện Hộ Pháp - Chư Tăng Ni Thực Hành Hạnh Cổ Phật Khất Thực
(162)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81